Tên dự án

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng bản đồ trực tuyến, tìm kiếm và cung cấp, thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia”

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (18)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16418 Báo cáo Báo cáo
16419 Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ .doc 1
16420 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài .doc 1
16421 Báo cáo tóm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Báo cáo tóm đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ .doc 1
16422 Dự thảo bộ tiêu chí xác định khu vực vùng bờ cần lập và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ Dự thảo bộ tiêu chí xác định khu vực vùng bờ cần lập và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ .doc 1
16423 Dự thảo hướng dẫn trình tự xác định khu vực vùng bờ cần lập và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ Dự thảo hướng dẫn trình tự xác định khu vực vùng bờ cần lập và thực hiện chương trình quản lý tổng hợp vùng bờ .doc 1
16424 Cơ sở dữ liệu phần mềm Cơ sở dữ liệu phần mềm .doc 1
16425 Biên tập xây dựng bản đồ đới bờ khu vực Hải Phòng tỷ lệ 1/50.000 Biên tập xây dựng bản đồ đới bờ khu vực Hải Phòng tỷ lệ 1/50.000 .doc 1
16426 Bản đồ chuyên đề Bản đồ chuyên đề
16427 Bản đồ tài nguyên nước mặt vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng Bản đồ tài nguyên nước mặt vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16428 Bản đồ tài nguyên nước ngầm vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng Bản đồ tài nguyên nước ngầm vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16429 Bản đồ địa mạo vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng Bản đồ địa mạo vùng bờ khu vực thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16430 Bản đồ phân bố tài nguyên sinh vật biển thành phố Hải Phòng Bản đồ phân bố tài nguyên sinh vật biển thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16431 Bản đồ thảm thực vật vùng bờ thành phố Hải Phòng Bản đồ thảm thực vật vùng bờ thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16432 Bản đồ phân bố các hệ sinh thái đặc trưng vùng bờ thành phố Hải Phòng Bản đồ phân bố các hệ sinh thái đặc trưng vùng bờ thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16433 Bản đồ hiện trạng môi trường nước thành phố Hải Phòng Bản đồ hiện trạng môi trường nước thành phố Hải Phòng .gdb .mxd 1
16434 Cơ sở dữ liệu Cơ sở dữ liệu
16435 DoiBoHP.gdb DoiBoHP.gdb .gdb .mxd 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *