Tên dự án

Hạng mục: Đo vẽ ngoại nghiệp và thành lập 16 mảnh bản đồ gốc tỷ lệ 1:50.000 khu vực thềm lục địa từ Ninh Thuận đến Kiên Giang theo nhiệm vụ nhà nước giao năm 2020.

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (63)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16324 Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường, hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng phục vụ đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển, hải đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo Thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường, hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng phục vụ đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển, hải đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo
16325 Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Giấy 1
16326 Đảo Vân Đồn Đảo Vân Đồn Giấy 1
16327 Đảo Bạch Long Vỹ Đảo Bạch Long Vỹ Giấy 1
16328 Đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ Giấy 1
16329 Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn Giấy 1
16330 Đảo Phú Quý Đảo Phú Quý Giấy 1
16331 Đảo Côn Đảo Đảo Côn Đảo Giấy 1
16332 Đảo Hòn Khoai Đảo Hòn Khoai Giấy 1
16333 Đảo Thổ Chu Đảo Thổ Chu Giấy 1
16334 Báo cáo về tình hình thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường, hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng phục vụ xây dựng định hướng, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển, hải đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo Báo cáo về tình hình thu thập bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường, hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng phục vụ xây dựng định hướng, đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển, hải đảo và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16335 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu thu thập Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu thu thập
16336 Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Giấy 1
16337 Đảo Vân Đồn Đảo Vân Đồn Giấy 1
16338 Đảo Bạch Long Vỹ Đảo Bạch Long Vỹ Giấy 1
16339 Đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ Giấy 1
16340 Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn Giấy 1
16341 Đảo Phú Quý Đảo Phú Quý Giấy 1
16342 Đảo Côn Đảo Đảo Côn Đảo Giấy 1
16343 Đảo Hòn Khoai Đảo Hòn Khoai Giấy 1
16344 Đảo Thổ Chu Đảo Thổ Chu Giấy 1
16345 Phân tích, đánh giá hiện trạng thông tin, tài liệu, dữ liệu, bản đồ về quy hoạch tổng thể, quy hoạch của ngành, quy hoạch của tỉnh và từ các đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến các đảo, cụm đảo (dự kiến khoảng 20 văn bản) Phân tích, đánh giá hiện trạng thông tin, tài liệu, dữ liệu, bản đồ về quy hoạch tổng thể, quy hoạch của ngành, quy hoạch của tỉnh và từ các đề án, dự án, nhiệm vụ liên quan đến các đảo, cụm đảo (dự kiến khoảng 20 văn bản)
16346 Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Giấy 1
16347 Đảo Vân Đồn Đảo Vân Đồn Giấy 1
16348 Đảo Bạch Long Vỹ Đảo Bạch Long Vỹ Giấy 1
16349 Đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ Giấy 1
16350 Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn Giấy 1
16351 Đảo Phú Quý Đảo Phú Quý Giấy 1
16352 Đảo Côn Đảo Đảo Côn Đảo Giấy 1
16353 Đảo Hòn Khoai Đảo Hòn Khoai Giấy 1
16354 Đảo Thổ Chu Đảo Thổ Chu Giấy 1
16355 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu của 7 Dự án thành phần thuộc Dự án đảo phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu của 7 Dự án thành phần thuộc Dự án đảo phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo
16356 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về địa mạo, địa chất, khoáng sản phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về địa mạo, địa chất, khoáng sản phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16357 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về điều kiện khí tượng, hải văn phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về điều kiện khí tượng, hải văn phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16358 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường và tai biến thiên nhiên phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường và tai biến thiên nhiên phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16359 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về đa dạng cảnh quan phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về đa dạng cảnh quan phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16360 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng tài nguyên nước phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng tài nguyên nước phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16361 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng tài nguyên đất phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về hiện trạng tài nguyên đất phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16362 Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Phân tích, đánh giá thông tin, dữ liệu về đo đạc và xây dựng các bản đồ địa hình phục vụ xây dựng định hướng phát triển kinh tế cho các đảo, cụm đảo Giấy 1
16363 Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo Đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng cho các đảo, cụm đảo
16364 Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Giấy 1
16365 Đảo Vân Đồn Đảo Vân Đồn Giấy 1
16366 Đảo Bạch Long Vỹ Đảo Bạch Long Vỹ Giấy 1
16367 Đảo Cồn Cỏ Đảo Cồn Cỏ Giấy 1
16368 Đảo Lý Sơn Đảo Lý Sơn Giấy 1
16369 Đảo Phú Quý Đảo Phú Quý Giấy 1
16370 Đảo Côn Đảo Đảo Côn Đảo Giấy 1
16371 Đảo Hòn Khoai Đảo Hòn Khoai Giấy 1
16372 Đảo Thổ Chu Đảo Thổ Chu Giấy 1
16373 Lập báo cáo xây dựng nhiệm vụ tổng kết Lập báo cáo xây dựng nhiệm vụ tổng kết
16374 Nắn chỉnh ảnh viễn thám Nắn chỉnh ảnh viễn thám .tif .dgn 160
16375 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2016 Giấy 1
16376 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 Báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 Giấy 1
16377 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Cụm đảo Cô Tô - Vĩnh Thực Giấy 1
16378 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Vân Đồn Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Vân Đồn Giấy 1
16379 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Bạch Long Vỹ Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Bạch Long Vỹ Giấy 1
16380 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Cồn Cỏ Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Cồn Cỏ Giấy 1
16381 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Lý Sơn Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Lý Sơn Giấy 1
16382 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Phú Quý Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Phú Quý Giấy 1
16383 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Côn Đảo Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Côn Đảo Giấy 1
16384 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Hòn Khoai Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Hòn Khoai Giấy 1
16385 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Thổ Chu Xây dựng nhiệm vụ tổng kết cho Đảo Thổ Chu Giấy 1
16386 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết DATP9 Xây dựng nhiệm vụ tổng kết DATP9 Giấy 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *