Tên dự án

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

2021

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (30)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
16278 Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh Thành lập bình đồ ảnh vệ tinh
16279 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll
16280 Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16281 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng diệp lục chlorophyll .dgn 14
16282 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển
16283 Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 14
16284 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh vệ tinh về hàm lượng muối bề mặt nước biển .dgn 14
16285 Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Xử lý, thành lập bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển
16286 Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16287 Khung bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển Khung bình đồ ảnh vệ tinh về trường nhiệt bề mặt nước biển .dgn 14
16288 Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển Tính toán, xác định hàm lượng và xây dựng bộ số liệu về 03 yếu tố môi trường bề mặt biển
16289 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16290 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về hàm lượng muối bề mặt nước biển .tif 14
16291 Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển Chiết xuất nội dung xây dựng bộ số liệu về trường nhiệt bề mặt nước biển .tif 14
16292 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ, bình đồ ảnh vào CSDL chuyên đề File số
16293 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng diệp lục
16294 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16295 Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll Bộ số liệu hàm lượng diệp lục chlorophyll .tif 14
16296 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ hàm lượng muối
16297 Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối Binh đồ ảnh bản đồ hàm lượng muối .tif 14
16298 Bộ số liệu hàm lượng muối Bộ số liệu hàm lượng muối .tif 14
16299 Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Chuẩn hóa lớp thông tin dữ liệu bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển
16300 Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển Binh đồ ảnh bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16301 Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển Bộ số liệu nhiệt độ bề mặt nước biển .tif 14
16302 Biên tập lớp thông tin chuyên đề Biên tập lớp thông tin chuyên đề
16303 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng diệp lục chlorophyll .shp 14
16304 Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin hàm lượng muối bề mặt nước biển .shp 14
16305 Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển Biên tập nội dung lớp thông tin trường nhiệt bề mặt nước biển .shp 14
16306 Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển Cung cấp thông tin về thông số về nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển; đột xuất cung cấp thông tin cảnh báo dị thường nhiệt độ, hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước biển
16307 Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm Báo cáo thuyết minh bản đồ theo mùa, 04 mùa/năm Giấy; .doc 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *