Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất vùng ven biển (theo 5 vùng)

Thông tin chi tiết

Các báo cáo chuyên đề

Định dạng

.Doc, PDF

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

825

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu