Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thông tư số 99/PC về Hướng dẫn thực hiện nghị định số 330/CP ngày 9/7/1981.

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

0

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu