Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Chỉ thị số 73/TTg ngày 25/02/1993 của Thủ tướng Cính phủ về một số công tác cần làm ngay để bảo vệ môi trường.

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

3

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1993

File tài liệu

Liên kết dữ liệu