Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Quyết định số 204/TTg về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Thông tin chi tiết

Các văn bản quy phạm pháp luật chính liên quan đến quản lý và bảo về các vùng biển Việt Nam

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

11

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1992

File tài liệu

Liên kết dữ liệu