Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên năm 1978 và nghị định thư bổ sung năm 1995 (STCW78/95)

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

82

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1995

File tài liệu

Liên kết dữ liệu