Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển năm 1974 (SOLAS74)

Thông tin chi tiết

Các văn bản và điều ước quốc tế về biển liên quan(Điều ước, công ước, hiệp định quốc tế )

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

489

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1974

File tài liệu

Liên kết dữ liệu