Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo Cáo chuyên đề “Đề xuất giải pháp, mô hình khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường vịnh đà nẵng và xây dựng cơ chế cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu”

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

32

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu