Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề "Thành lập bản đồ phân bố và dự báo triển vọng khoáng sản vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000"

Thông tin chi tiết

Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

33

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2009

File tài liệu

Liên kết dữ liệu