Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon, vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin chi tiết

Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon, vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng

.doc; .pdf

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

178

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

2004

File tài liệu

Liên kết dữ liệu