Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo của đề án: Tìm kiếm sa khoáng Inmenit ven biển Hải Ninh – Tiên Yên tỉ lệ 1:25.000 (Quảng Ninh)

Thông tin chi tiết

điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

229

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

1994

File tài liệu

Liên kết dữ liệu