Tên tài liệu

Kết quả khảo sát khí tượng thủy văn khu vực biển Hà Nam Ninh tháng 1 năm 1990

Mô tả

Khảo sát khí tượng thủy văn khu vực biển Hà Nam Ninh tháng 1 năm 1990

Lĩnh vực

Môi trường

Nguồn tài liệu

Trung tâm khí tượng thủy văn biển

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt