Tên tài liệu

Kết quả bước đầu về nghiên cứu chiết suất Amoebocyte Lysate từ Sam Tachypleus Tridentatus Vùng biển Khánh hòa

Mô tả

Chiết suất Amoebocyte Lysatetu Sam Tachypleus Tridentatus vùng biển Khanh Hoa

Lĩnh vực

Khoa học công nghệ

Nguồn tài liệu

Sơ khoa học và công nghệ môi trường Khánh Hòa

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt