Tên tài liệu

Hướng dẫn công nghệ thi công đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ

Mô tả

Đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn cửa sông Nam Bộ

Lĩnh vực

Khoa học công nghệ

Nguồn tài liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt