Tên tài liệu

Hợp tác Việt nam - Italia Nghiên cứu môi trường đầm phám ven bờ miền Trung Việt nam: Kết quả bước đầu và gợi mở

Mô tả

Nghiên cứu môi trường đầm phám ven bờ miền Trung Việt nam

Lĩnh vực

Môi trường

Nguồn tài liệu

Bộ khoa học và công nghệ

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt