Tên tài liệu

Hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển việt Nam

Mô tả

Đánh giá trữ lượng cá biển việt Nam

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt