Tên tài liệu

Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển vịnh Bắc bộ

Mô tả

Điểu tra tổng hợp
ĐKTN vịnh Bắc Bộ

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bô KHCN

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt