Tên tài liệu

Điểu tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững

Mô tả

Báo cáo tổng kết:
Điểu tra hiện trạng
hệ sinh thái vùng Khánh hòa

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt