Tên tài liệu

Điểu tra điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển vịnh Bắc Bộ

Mô tả

điều tra điều kiện tự nhiện vùng biển VBB

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bô KHCN

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt