Tên tài liệu

Đánh giá tiềm năng và biến động tài nguyên hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Mô tả

Tiềm năng tài nguyên, hiện trạng khai thác, quản lý và những đe dọa.

Lĩnh vực

Môi trường

Nguồn tài liệu

Vien tai nguyen moi truong bien

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet