Tên tài liệu

Đặc điểm phân bố và biến động các yếu tố hóa học - môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ

Mô tả

Một số điều kiện tự nhiên chi phối đến các yếu tố hóa học môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ

Lĩnh vực

Moi truong bien

Nguồn tài liệu

Vien tai nguyen va moi truong bien, trung tam dong luc va moi turong bien

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet