Tên tài liệu

Đánh giá sự biến động các yếu tố độ ẩm, mưa, thủy triều và mực nước vịnh Bắc Bộ hơn 40 năm qua 1960-2002

Mô tả

Đánh giá sự biến đổi yếu tổ độ ẩm, mưa và thủy triệu

Lĩnh vực

Moi truong

Nguồn tài liệu

Bộ NNPTNT

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt