Tên tài liệu

Đánh giá nguồn lợi cá đáy và gần đáy vùng biển quần đảo Trường sa

Mô tả

Nguồn lợi cá đáy và gần dáy vùng biển quần đảo Trường Sa

Lĩnh vực

Hai san

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai san

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet