Tên tài liệu

Đánh giá khả năng nguồn lợi đặc sản (mực, tôm vỏ) ở vùng biển sâu, đề xuất phương hướng và biện pháp khai thác

Mô tả

Tài liệu, các phương pháp và kết quả nghiên cứu.

Lĩnh vực

Hai san

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai san

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet