Tên tài liệu

Đánh giá diễn biến môi trường và chất lượng trầm tích hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mô tả

Các yếu tố ảnh hưởng tới môi trường và chất lượng trầm tích hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Hiện trạng môi trường
trầm tích và chất lượng môi trường trầm tích hệ đầm phá. Đánh giá chất lượng và diễn biến môi trường trầm tích hệ đầm phá.

Lĩnh vực

Moi truong bien

Nguồn tài liệu

Vien tai nguyen va moi truong bien

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet