Tên tài liệu

Đặc điểm sinh học có liên quan đến khai thác cá ngừ đại dương

Mô tả

Nguồn lợi cá ngừ đại dương. Các loại chà được sử dụng trong khai thác cá ngừ. Tương quan chiều dài - khối lượng
của cá ngừ đại dương khai thác bằng nghề câu. Độ chín muồi tuyến sinh dục. Độ sâu ăn mồi và phân bố của cá ngừ
đại dương. Tập tính của cá ngừ đại dương quanh chà.

Lĩnh vực

Hai san

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai san

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet