Tên tài liệu

Đặc điểm nguồn lợi cá tầng đáy ở biển Việt Nam

Mô tả

Tài liệu và phương pháp. Kết quả nghiên cứu.

Lĩnh vực

Hai san

Nguồn tài liệu

Vien nghien cuu hai sai

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet