Tên tài liệu

Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Tỉnh Thừa Thiên Huế)

Mô tả

Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi và ranh giới của khu vực đầm phá
Tam Giang - Cầu Hai. Một số vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường khu vực đầm p há Tam Giang - Cầu Hai.

Lĩnh vực

Kinh te xa hoi

Nguồn tài liệu

Bo khoa hoc va cong nghe

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet