Tên tài liệu

Đặc điểm khí hậu - thủy văn hệ thống đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Mô tả

Tổng quan điều kiện tự nhiên ven bờ Trung Bộ. Khí hậu và thủy văn khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Lĩnh vực

Dieu kien tu nhien

Nguồn tài liệu

Bo khoa hoc va cong nghe

Ngôn ngữ tài liệu

Tieng viet