Tên tài liệu

Các mô hình tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao đang được sử dụng trong nghề câu tay tại Philippin

Mô tả

Các mô hình tổ chức sản xuất đạt hiệu quả cao đang được sử dụng trong nghề câu tay tại Philippin

Lĩnh vực

Nghiên cứu Hải sản

Nguồn tài liệu

Bộ Thủy sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt