Tên tài liệu

Báo cáo tổng kết chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000) tập 4

Mô tả

Tổng kết chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước ( 1977 - 2000) tập 4

Lĩnh vực

Chương trình biển

Nguồn tài liệu

Bộ khoa học công nghệ và môi trường

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt