Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà Nước (1977 - 2000) tập 5

Mô tả

Trương trình biển KHCN-06 - Tập V (1996-2000)

Lĩnh vực

Chương trình biển

Nguồn tài liệu

Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt