Tên tài liệu

Báo cáo kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển vũng tàu năm 2003

Mô tả

Thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển vũng tàu năm 2003

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt