Tên tài liệu

Báo cáo kết quả nghiên cứu thử nghiệm thiết bị thoát rùa biển tại vùng biển Hà Tiên - Kiên Giang

Mô tả

Nghiên cứu thiết kế và áp dụng ngư cụ chọn lọc cho một số loại nghề khai thác Hải sản

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt