Tên tài liệu

Báo cáo kêt quả nghiên cứu chế độ nhiệt, mặn vùng biển khơi Vịnh Bắc Bộ

Mô tả

Kết quả nghiên cứu chế độ nhiệt, mặn vùng biển khơi Vịnh Bắc Bộ

Lĩnh vực

Nguồn lợi thủy hải sản

Nguồn tài liệu

Bộ Thủy sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt