Tên tài liệu

Báo cáo chuyến đi kết quản khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH96643TS từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2006

Mô tả

Kết quả khai thác thử nghiệm câu vàng cá ngừ đại dương

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt