Tên tài liệu

Báo cáo chuyến đi kết quả khảo sát trên tàu cá ngừ đại dương KH95543TS từ tháng 6 đến tháng 7/2006

Mô tả

Khảo sát trên tàu câu cá ngừ đại dương

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt