Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề mục đích sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh Hạ long - Quảng Ninh

Mô tả

Mục đích sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh Hạ long, Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt