Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa (2001-2003)

Mô tả

Kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quản đảo Trường Sa

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

Viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt