Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác có ngừ đại dương bằng công nghệ câu vàng

Mô tả

Kết quả nghiên cứu cải tiến công nghệ khai thác có ngừ đại dương bằng công nghệ câu vàng

Lĩnh vực

Thủy sản

Nguồn tài liệu

viện nghiên cứu hải sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng việt