Tên tài liệu

Báo cáo chuyên đề đề xuất các giải pháp chính trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Mô tả

Đề xuất các giải pháp chính trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long - Quảng Ninh

Lĩnh vực

Hợp tác quốc tế

Nguồn tài liệu

Viện kinh tế và quy hoạch thuỷ sản

Ngôn ngữ tài liệu

Tiếng Việt