Tên dự án

Khu đo Bình Thuận - Bến Tre 2010

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2010

Năm kết thúc

2010

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:50.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (49)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15220 Giấy chứng nhận kiểm định nhiệt kế và khí áp kế Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15221 Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn đo hạng 3,4 và Kỹ thuật Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15222 Sổ kiểm nghiệm máy TĐĐT Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15223 Sổ kiểm nghiệm mia gỗ Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15224 Ghi chú điểm tọa độ, biên bản giao nhận mốc Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15225 Sổ kiểm nghiệm thiết bị Định vị Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15226 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15227 Sổ đo GPS Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15228 Sổ đo Thủy chuẩn hạng 4 Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15229 Sổ đo Thủy chuẩn kỹ thuật Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15230 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15231 Sổ đo sâu, đo kiểm tra Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15232 Sổ đo vẽ chất đáy Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15233 Thành quả tính toán bình sai tọa độ, độ cao Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15234 Bảng tính độ cao “0” trạm nghiệm triều Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15235 Kết quả kiểm tra độ chính xác sâu đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15236 Đồ thị biến thiên mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15237 Sơ đồ thi công Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Nam Giấy Quyển
15238 Tập đồ thị quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15239 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15240 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15241 Sổ đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15242 Sổ đo vẽ chất đáy Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15243 Sổ đo GPS Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15244 Sổ đo thuỷ chuẩn Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15245 Sổ đo điểm chi tiết Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15246 Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15 Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15247 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15248 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15249 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15250 Sổ kiểm nghiệm máy, mia thuỷ chuẩn Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15251 Tập sơ đồ thi công Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15252 Thành quả tính toán lưới GPS điểm KTTB đo biển Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15253 Thành quả tính toán bình sai lưới khống chế đo cạn Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15254 Kết quả tính toán lưới thủy chuẩn hạng IV điểm KTTBĐB Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15255 Kết quả tính toán lưới thủy chuẩn kỹ thuật –lưới khống chế đo cạn Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15256 Kết quả tính toán độ cao điểm ”0” thước quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Quyển
15257 Ghi chú điểm toạ độ Bình Thuận - Bến Tre 2010 - Miền Bắc Giấy Điểm
15258 C-48-67-D Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15259 C-48-68-B Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15260 C-48-68-C Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15261 C-48-68-D Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15262 C-48-69-A Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15263 C-48-46-B Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15264 C-48-46-C Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15265 C-48-46-D Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15266 C-48-47-A Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15267 C-48-47-B Đất liền - Miền Nam 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15268 C-48-59-C Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2010 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000