Tên dự án

Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận – Bến Tre 2011

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2011

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:50.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (33)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15269 Kiểm nghiệm máy thủy chuẩn đo hạng 3, 4 và kỹ thuật. Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15270 Kiểm nghiệm máy Toàn đạc điện tử Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15271 Kiểm nghiệm mia gỗ Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15272 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15273 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15274 Sổ đo thủy chuẩn hạng kỹ thuật Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15275 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15276 Sổ đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15277 Sổ đo vẽ chất đáy Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15278 Bảng tính độ cao điểm “0” trạm nghiệm triều Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15279 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15280 Đồ thị biến thiên mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15281 Hồ sơ thi công Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15282 Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15 Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Nam Giấy Quyển
15283 Đồ thị biến thiên mực nước hàng ngày Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15284 Thành quả tính toán kết quả đo sâu kiểm tra Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15285 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15286 Sổ đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15287 Sổ đo vẽ chất đáy Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15288 Sổ đo thuỷ chuẩn Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15289 Sổ đo điểm chi tiết Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15290 Số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP-15 Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15291 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15292 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15293 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15294 Sổ kiểm nghiệm máy, mia thuỷ chuẩn Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15295 Tập sơ đồ thi công Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15296 Thành quả tính toán độ cao điểm ”0” thước quan trắc mực nước Bình Thuận - Bến Tre 2011 - Miền Bắc Giấy Quyển
15297 C-48-58-A Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15298 C-48-58-B Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15299 C-48-58-C Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15300 C-48-58-D Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000
15301 c4857D Khu đo_Bình Thuận Bến Tre 2011 .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000