Tên dự án

CSDL địa chất khoáng sản biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.004

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (1274)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
6309 Bản đồ độ sâu đáy biển Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6310 Bản đồ độ sâu đáy biển Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/200.000 1991-2001
6311 Bản đồ TLTT địa mạo Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6312 Bản đồ địa mạo Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6313 Bản đồ trầm tích Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6314 Bản đồ TLTT trầm tích Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6315 Bản đồ Địa vật lý tổng từ Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6316 Bản đồ Địa vật lý Delta T Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6317 Bản đồ đẳng dày A-B Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6318 Bản đồ đẳng dày C-D Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6319 Bản đồ TLTT địa vật lý Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6320 Bản đồ dị thường phổ gamma Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6321 Bản đồ TLTT Xạ phổ Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6322 Bản đồ Địa chất Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6323 Bản đồ TLTT Địa chất Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/200.000 1991-2001
6324 Thiết đồ lỗ khoan Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/100 1991-2001
6325 Bản đồ cấu trúc kiến tạo Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6326 Bản đồ trọng sa Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6327 Bản đồ TLTT trọng sa Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6328 Bản đồ vành phân tán địa hoá Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6329 Bản đồ TLTT địa hoá Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6330 Bản đồ Khoáng sản Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6331 Bản đồ TLTT địa chất môi trường Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6332 Bản đồ địa chất môi trường Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 1991-2001
6333 Bản đồ độ sâu đáy biển Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2001-2006
6334 Bản đồ độ sâu đáy biển Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6335 Bản đồ địa mạo đáy biển Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2001-2006
6336 Bản đồ địa mạo đáy biển Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6337 Bản đồ trầm tích tầng mặt Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6338 Bản đồ cấu trúc địa chất và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6339 Bản đồ địa vật lý tổng từ Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6340 Bản đồ dị thường từ delta T Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6341 Bản đồ dị thường xạ phổ gamma Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6342 Cột địa tầng tổng hợp lỗ khoan Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100 2001-2006
6343 Bản đồ vành trọng sa Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6344 Bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố Ti, Zr, Sn Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6345 Bản đồ dị thường địa hóa các ng tố Mn, Ni, Cr Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6346 Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2001-2006
6347 Bản đồ phân vùng triển vọng KS Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6348 Bản đồ địa chất - khoáng sản Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2001-2006
6349 Bản đồ địa chất - khoáng sản Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6350 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2001-2006
6351 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6352 Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6353 Bản đồ thủy - thạch động lực Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2001-2006
6354 Bản đồ địa chất tai biến Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/1.000.000 2005- 2007
6355 Bản đồ khoáng sản Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/2.000.000 2005- 2007
6356 Bản đồ cấu trúc sâu Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/2.000.000 2005- 2007
6357 Bản đồ phân vùng địa chất Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/2.000.000 2005- 2007
6358 Bản đồ địa chất tầng nông Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/1.000.000 2005- 2007
6359 Bản đồ địa chất Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/1.000.000 2005- 2007
6360 Sơ đồ hệ thống đứt gẫy Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/2.000.000 2005- 2007
6361 Mặt cắt địa chất và cột địa tầng tổng hợp Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .wor; .mxd Mảnh 1/1.000.000 2005- 2007
6362 Bản đồ độ sâu đáy biển Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6363 Bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6364 Bản đồ tài liệu thực tế Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6365 Bản đồ địa chất - khoáng sản Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6366 Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng Mn, Ti, Zr, Cu Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6367 Bản đồ vành trọng sa Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6368 Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6369 Bản đồ trầm tích tầng mặt Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6370 Bản đồ thủy - thạch động lực Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6371 Bản đồ dị thường phổ gamma Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6372 Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6373 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6374 Bản đồ cấu trúc địa chất và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6375 Bản đồ trường từ tổng T2009 Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6376 Bản đồ đẳng trị dị thường từ ΔTa Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6377 Bản đồ cấu trúc kiến tạo Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2006-2009
6378 Cột địa tầng tổng hợp lỗ khoan Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .wor; .mxd Mảnh 1/100 2006-2009
6379 Bản đồ độ sâu đáy biển Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6380 Bản đồ địa mạo đáy biển Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6381 Bản đồ trường từ tổng Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6382 Bản đồ địa chất khoáng sản Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6383 Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6384 Bản đồ trầm tích tầng mặt Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .wor; .mxd Mảnh 2007-2011
6385 Sơ đồ phân bố sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2008
6386 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Hậu Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6387 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Hoằng Hóa, vùng Hậu Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6388 Mặt cắt địa chất các tuyến T.58, T.65, T.09 Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh ngang1/2000; đứng 1/200 2008
6389 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Hoằng Hóa, vùng Hậu Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6390 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Hoằng Hóa, vùng Hậu Lộc - Hoằng Hóa - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6391 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Hoằng Hóa, vùng Hậu Lộc - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6392 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Sầm Sơn - Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6393 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Quảng Cư - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6394 Bình đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Quảng Cư - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6395 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Quảng Xương - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6396 Bình đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Quảng Xương - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6397 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6398 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Quảng Cư - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6399 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Quảng Xương - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6400 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Quảng Cư, vùng Sầm Sơn - Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6401 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Quảng Xương - vùng Sầm Sơn - Quảng Xương - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6402 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Tĩnh Gia - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6403 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Tĩnh Gia - vùng Tĩnh Gia - Nghi Sơn - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6404 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Tĩnh Gia - vùng Tĩnh Gia- Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6405 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Tĩnh Gia- Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6406 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Tĩnh Gia - Vùng Tĩnh Gia - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6407 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Tĩnh Gia - Vùng Tĩnh Gia - Nghi Sơn - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6408 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Nghi Sơn - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6409 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Nghi Sơn - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6410 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Quỳnh Lưu - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6411 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Quỳnh Lưu - Thanh Hóa Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6412 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Diễn Châu - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6413 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Diễn Châu - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6414 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Nghi Lộc - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6415 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Nghi Lộc - vùng Nghi Lộc - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6416 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Nghi Lộc - vùng Nghi Lộc - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6417 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Nghi Lộc - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6418 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Nghi Lộc -vùng Nghi Lộc - Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6419 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Nghi Lộc, vùng Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6420 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Nghi Xuân - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6421 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Nghi Xuân - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6422 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6423 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Thạch Trị - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6424 Bình đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Thạch Trị - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6425 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Cẩm Lĩnh - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6426 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Cẩm Lĩnh - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6427 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6428 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Thạch Trị vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6429 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Cẩm Lĩnh - vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6430 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Thạch Trị vùng Can Lộc - Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6431 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Cẩm Lĩnh - vùng Thạch Hà - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6432 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Vĩnh Linh - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6433 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Vĩnh Linh - vùng Vĩnh Linh - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6434 Bình đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Vĩnh Linh - vùng Vĩnh Linh - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6435 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6436 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Vĩnh Linh - vùng Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6437 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Vĩnh Linh - vùng Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6438 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6439 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Gio Hải - vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6440 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Gio Hải - vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6441 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Triệu An, vùng Cửa Tùng - Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6442 Bình đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Triệu An - vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6443 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6444 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Gio Hải - vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6445 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Triệu An -vùng Cửa Tùng - Cửa Việt - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6446 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Gio Hải, vùng Cửa Tùng - cửa Việt, tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6447 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Triệu An, vùng Cửa Tùng - Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6448 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Hải Khê - Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6449 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Hải Khê, tỉnh Quảng Trị Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6450 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6451 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Quảng Ngạn - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6452 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Quảng Ngạn, vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6453 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Quảng Lợi - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6454 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Quảng Lợi - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6455 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6456 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Quảng Ngạn - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6457 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Quảng Lợi - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6458 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Quảng Ngạn - vùng Hải Khê - Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6459 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Quảng Lợi, vùng Hải Khê - Quảng Ngạn, tỉnh Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6460 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển vùng Kế Sung - Vinh Mỹ - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6461 Bản đồ địa chất sa khoáng ven biển khu Vinh Phú - vùng Kế Sung - Vinh Mỹ - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6462 Bản đồ tính tài nguyên sa khoáng ven biển khu Vinh Phú - vùng Kế Sung - Vinh Mỹ - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6463 Bản đồ kết quả đo phóng xạ vùng Kế Sung - Vinh Mỹ - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2008
6464 Bản đồ kết quả đo phóng xạ khu Vinh Phú - vùng Kế Sung - Vinh Mỹ - Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6465 Bản đồ địa hình và vị trí công trình khu Vinh Phú, vùng Kế Sung - Vinh Mỹ, tỉnh Thừa Thiên Huế Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2008
6466 Sơ đồ phân bố sa khoáng Titan - Zircon dải ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6467 Bản đồ địa hình khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6468 Bản đồ địa hình khu Mỹ Thắng - Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6469 Bản đồ địa hình khu Mỹ An - Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6470 Bản đồ địa hình khu Vĩnh Lợi - Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6471 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6472 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Thăng Bình - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6473 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Bình Sơn - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6474 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6475 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Đức Phổ - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6476 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Hoài Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6477 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6478 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Phù Cát - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6479 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Quy Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6480 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Sông Cầu- Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6481 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Tuy An- Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6482 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Tuy Hòa- Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6483 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt vùng Bàn Nham- Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6484 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6485 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt khu Mỹ Thắng - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6486 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt khu Mỹ An - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6487 Bản đồ đồng lượng Gamma trên mặt khu Vĩnh Lợi - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6488 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6489 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Đà Nẵng - Hội An - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6490 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Thăng Bình - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6491 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Thăng Bình - Quảng Nam Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6492 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Bình Sơn - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6493 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Bình Sơn - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6494 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6495 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6496 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Đức Phổ - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6497 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Đức Phổ - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6498 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Hoài Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6499 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Hoài Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6500 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Phú Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6501 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6502 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Phù Cát - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6503 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Phù Cát - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6504 Bản đồ địa chất khu khảo sát vùng đồng bằng trước núi - huyện Phù Cát - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6505 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Quy Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6506 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Quy Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6507 Bản đồ tài liệu thực tế vùng sông cầu - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6508 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng sông Cầu - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6509 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Tuy An - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6510 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Tuy An - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6511 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Tuy Hòa - Phú Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6512 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Tuy Hòa - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6513 Bản đồ tài liệu thực tế vùng Bàn Nham - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6514 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Bàn Nham - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6515 Bản đồ tài liệu thực tế khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6516 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6517 Mặt cắt địa chất tuyến MDA01, MDA03, MDA05, MDA15, MDA17, MDA19, MDA23,… khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh ngang1/2000; đứng 1/500
6518 Mặt cắt địa chất tuyến MDA01, MDA03, MDA05, MDA15, MDA17, MDA17, MDA19, MDA23, MDA27, MDA31, MDA35, MDA37, MDA39 khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6519 Mặt cắt địa chất tuyến MDA43, MDA45, MDA49, MDA53, MDA61, MDA69, MDA81 khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6520 Bản đồ tài liệu thực tế khu Mỹ Thắng - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6521 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Mỹ Thắng - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6522 Mặt cắt địa chất tuyến PMA04, PMA06, PMA08, PMA10, PMA12, PMA14, PMA24 khu Mỹ Thắng - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6523 Bản đồ tài liệu thực tế khu Mỹ An - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6524 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Mỹ An - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6525 Mặt cắt địa chất tuyến PMB08, PMB12, PMB16, PMB20, PMB24, PMB26, PMB28 khu Mỹ An - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6526 Mặt cắt địa chất tuyến PMB30, PMB34, PMB38, PMB45, PMB53 khu Mỹ An - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6527 Bản đồ tài liệu thực tế khu Vĩnh Lợi - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6528 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Vĩnh Lợi - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6529 Mặt cắt địa chất tuyến PMC05, PMC09, PMC13, PMC17, PMC21, PMC25, PMC29 khu Vĩnh Lợi - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6530 Mặt cắt địa chất tuyến HA01, TB02, TB11, TB55, BS15, BS26, DP08 vùng Đà Nẵng - Hội An, Thăng Bình - Quảng Nam, vùng Bình Sơn, Đức Phổ - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6531 Mặt cắt địa chất tuyến HN26, HN30, PC06, PC20, QN12, QN35 vùng Hoài Nhơn - Phù Cát - Quy Nhơn - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6532 Mặt cắt địa chất tuyến SC06, SC22, TA11, TH38, BN12, BN65 vùng sông Cầu - Tuy An - Tuy Hòa - Bàn Nham - Phú Yên Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; đứng 1/500
6533 Thiết đồ lỗ khoan KM01, KM02, KM03, KM04, KM05 khu Vĩnh Lợi - vùng Phù Mỹ - Bình Định Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/100
6534 Thiết đồ lỗ khoan KMD01, KMD02, KMD03, KMD04, KMD05 khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/100
6535 Thiết đồ lỗ khoan KMD06, KMD07, KMD08, KMD09 khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên .wor; .mxd Mảnh 1/100
6536 Sơ đồ phân bố sa khoáng Titan - Zircon ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/500.000
6537 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng An Hải - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6538 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6539 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6540 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6541 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6542 Bản đồ địa chất và khoáng sản vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6543 Bản đồ trọng sa vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6544 Bản đồ trọng sa vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6545 Bản đồ trọng sa vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6546 Bản đồ trọng sa vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6547 Bản đồ trọng sa vùng Tân Thắng - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6548 Bản đồ trọng sa vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6549 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6550 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6551 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6552 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6553 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6554 Bản đồ kết quả đo xạ gamma mặt đất vùng Hồ Tràm - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/25.000
6555 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Từ Thiện, Vùng Tuy Phong, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6556 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Chí Công, Vùng Tuy Phong, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6557 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Vĩnh Long, Vùng Tuy Phong, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6558 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Hồng Thắng1, Vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6559 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Hòn Rôm - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6560 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Hàm Tiến - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6561 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Nam Suối Nhum - vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6562 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Cô Kiều - vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6563 Bản đồ địa chất và khoáng sản khu Phước Thuận 1 vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6564 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Từ Thiện Vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6565 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Chí Công - Vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6566 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Vĩnh Long - Vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6567 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Hồng Thắng 1 - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6568 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Hòn Rơm - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6569 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma khu Hàm Tiến - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6570 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma khu Nam Suối Nhum - vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6571 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma mặt đất khu Cô Kiều - vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6572 Bản đồ kết quả đo xạ Gamma khu Phước Thuận 1 - vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6573 Bản đồ tính tài nguyên khu Từ Thiện - vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6574 Bản đồ tính tài nguyên khu Chí Công - vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6575 Bản đồ tính tài nguyên khu Vĩnh Long - vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6576 Bản đồ tính tài nguyên khu Hồng Thắng 1 - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6577 Bản đồ tính tài nguyên khu Hòn Rơm- vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6578 Bình đồ tính tài nguyên khu Hàm Tiến - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6579 Bình đồ tính tài nguyên khu Nam suối Nhum - vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6580 Bình đồ tính tài nguyên khu Cô Kiều - vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6581 Bình đồ tính tài nguyên khu Phước Thuận 1 - vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6582 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.840, T848, T.852 khu Từ Thiện - vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6583 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.856, T860, T.864 khu Từ Thiện - vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6584 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.868, T876, T.880 khu Từ Thiện - vùng An Hải - Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6585 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.716, T.724, T.732, T.740, T.748 khu Chí Công - vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6586 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.772, T.780, T.796, T.804, T812 khu Vĩnh Long - vùng Tuy Phong - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6587 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.236, T.252, T.260 khu Hồng Thắng 1 - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6588 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.268, T.292 khu Hồng Thắng 1 - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6589 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.88, T.80 khu Hòn Rơm, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6590 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.72, T.64 khu Hòn Rơm, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6591 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.56 khu Hòn Rơm, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6592 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.8 khu Hàm Tiến, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận, Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.56 khu Hòn Rơm, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6593 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.24, T.32 khu Hàm Tiến, vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6594 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.436, T.428 khu Nam suối Nhum, vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6595 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.412, T.404 khu Nam suối Nhum, vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6596 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.554, T.570, T.578, T.594, T.602 khu Cô Kiều - vùng Tân Thắng- Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6597 Mặt cắt địa chất tính tài nguyên sa khoáng tuyến T.676, T.692, T.708, T.724, T.740 khu Phước Thuận 1 - vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/2.000; Đứng 1/500
6598 Thiết đồ các lỗ khoan máy khu Từ Hoa, khu Sơn Hải, vùng An Hải, Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/200
6599 Thiết đồ các lỗ khoan máy liên khu Hòn Rơm - Thiện Ai, vùng Bắc Phan Thiết, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/200
6600 Thiết đồ các lỗ khoan máy khu Phú Hải, khu Hàm Tiến, vùng Bắc Phan Thiết, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/200
6601 Thiết đồ các lỗ khoan máy liên khu Tiến Thành - Tân Thành, vùng Nam Phan Thiết, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/200
6602 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Từ Hoa - Sơn Hải, vùng An Hải, Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6603 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Từ Thiện, vùng An Hải, Ninh Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6604 Bản đồ khống chế mặt phẳng - độ cao và công trình khu Chí Công, vùng Tuy Phong, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6605 Bản đồ khống chế mặt phẳng - độ cao và công trình khu Vĩnh Long, vùng Tuy Phong, Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6606 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Hồng Thắng 1 - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6607 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Hòn Rơm - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6608 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Hàm Tiến - vùng Bắc Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6609 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Nam suối Nhum - vùng Nam Phan Thiết - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6610 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Cô Kiều - vùng Tân Thắng - Bình Thuận Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6611 Bản đồ khống chế mặt phẳng, độ cao và công trình khu Phước Thuận 1 - vùng Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu .wor; .mxd Mảnh 1/10.000
6612 Bản đồ địa chất tầng nông bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2004
6613 Bản đồ trầm tích tầng mặt bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2004
6614 Bản đồ địa mạo bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2004
6615 Bản đồ độ sâu vinh Bắc Bộ bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2004
6616 Bản đồ địa chất - khoáng sản vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor Mảnh 1/25.000 2006
6617 Bản đồ hiện trạng địa hóa môi trường vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor Mảnh 1/25.000 2006
6618 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2006
6619 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2006
6620 Phụ Lục 1/ Mặt cắt địa chấn - địa tầng vùng Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh Ngang 1/25.000; đứng 1/500
6621 Phụ Lục 2: Sơ đồ tuyến khảo sát địa chấn nông độ phân giải cao vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2006
6622 Phụ lục 4: Bản đồ đẳng dày tập A vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2006
6623 Phụ lục 5: Bản đồ đẳng sâu tập A vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2005
6624 Phụ lục 6 : Bản đồ đẳng dày đệ tứ vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2005
6625 Phụ lục 7 : Bản đồ đẳng sâu đáy đệ tứ vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2005
6626 Sơ đồ thủy động lực vùng biển bãi Vòng (xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 2006
6627 Bản đồ dự báo bẫy sa khoáng theo tài liệu địa vật lý vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng (0-15m nước) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6628 Bản đồ khảo sát tuyến địa vật lý vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng (Hà Tĩnh) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6629 Bản đồ địa hóa môi trường vùng biển (0-15m nước) cửa Hội - Xuân Thành, Cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6630 Bản đồ địa hóa môi trường vùng biển(0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng (Cửa Nhượng - Thiên Cầm, Cửa Khẩu - Vũng Áng) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6631 Bản đồ dị thường xạ phổ Gamma vùng biển (0-15m nước) cửa Hội - Xuân Thành, cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6632 Bản đồ dị thường xạ phổ Gamma vùng biển (0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng (Cửa Nhượng - Thiên Cầm, Cửa Khẩu - Vũng Áng) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6633 Bản đồ địa chất khoáng sản vùng biển (0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6634 Mặt cắt địa chất theo đường AB Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh Ngang: 1/50.00; đứng 1/500
6635 Mặt cắt địa chất theo đường CD Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh Ngang: 1/25.00; đứng 1/500
6636 Mặt cắt địa chất theo đường GH Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh Ngang: 1/25.00; đứng 1/500
6637 Sơ đồ địa chất khoáng sản đới duyên hải Hà Tĩnh Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2004
6638 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển (0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6639 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển cửa Hội - Xuân Thành, cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6640 Bản đồ liều tương đương bức xạ Gamma (liều chiếu ngoài) vùng biển (0-15m nước) cửa Hội - Xuân Thành, Cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6641 Bản đồ liều tương đương bức xạ Gamma (liều chiếu ngoài) vùng biển (0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng (Cửa Nhượng - Thiên Cầm, Cửa Khẩu - Vũng Áng) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6642 Bản đồ tai biến địa chất và dự báo tiềm ẩn tai biến địa chất vùng biển cửa Hội - Xuân Thành, cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6643 Bản đồ tai biến địa chất và dự báo tiềm ẩn tai biến địa chất vùng biển(0-15m nước) Thạch Hội - Vũng Áng (Cửa Nhượng - Thiên Cầm, Cửa Khẩu - Vũng Áng) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6644 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Hội giai đoạn 1978-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6645 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Hội giai đoạn 1965-1978 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6646 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Hội giai đoạn 1965-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6647 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Khẩu giai đoạn 1980-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6648 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Khẩu giai đoạn 1965-1980 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6649 Bản đồ biến động vùng ven biển cửa Khẩu giai đoạn 1965-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6650 Bản đồ biến động vùng biển cửa Nhượng giai đoạn 1980-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6651 Bản đồ biến động vùng biển cửa Nhượng giai đoạn 1965-1980 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6652 Bản đồ biến động vùng biển cửa Nhượng giai đoạn 1965-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6653 Bản đồ biến động vùng biển cửa Sót giai đoạn 1965-1978 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6654 Bản đồ biến động vùng biển cửa Sót giai đoạn 1965-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6655 Bản đồ biến động vùng biển cửa Sót giai đoạn 1978-1999 Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2003
6656 Sơ đồ mạng lưới thi công vùng biển cửa Hội - Xuân Thanh Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000
6657 Sơ đồ mạng lưới thi công vùng biển cửa Sót - Thạch Hải Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/100.000
6658 Sơ đồ mạng lưới thi công vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/250.000
6659 Sơ đồ lịch sử nghiên cứu địa chất khoáng sản địa chất môi trường đới duyên hải Hà Tĩnh Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/650.000
6660 Sơ đồ chế độ thủy động lực vùng biển ven bờ Hà Tĩnh Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/650.000
6661 Sơ đồ vị trí các vùng lập bản đồ, sơ đồ các tỷ lệ Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/650.000
6662 Bản đồ khảo sát tuyến địa vật lý vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng (Hà Tĩnh) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6663 Bản đồ phân bố và dự báo khoáng sản (Ilmenit, Zircon và vật liệu xây dựng vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng (0-15m nước) Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2004
6664 Bản đồ chế độ gió vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6665 Bản đồ chế độ gió vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6666 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6667 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6668 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6669 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6670 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6671 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6672 Bản đồ hiện trạng và dự báo tai biến địa hóa vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6673 Bản đồ hiện trạng và dự báo tai biến địa hóa vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6674 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6675 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6676 Bản đồ phân bố các rạn san hô vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000
6677 Bản đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6678 Bản đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6679 Sơ đồ phân bố mật độ các nhóm sinh vật biển vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000
6680 Sơ đồ phân bố mật độ các nhóm sinh vật biển vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6681 Bản đồ địa hình - địa mạo vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6682 Bản đồ địa hình - địa mạo vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6683 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6684 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6685 Bản đồ địa chất tầng nông vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6686 Bản đồ địa chất tầng nông vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6687 Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6688 Bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6689 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6690 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6691 Bản đồ tai biến địa chất và dự báo tai biến vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6692 Bản đồ tai biến địa chất và dự báo tai biến vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6693 Bản đồ phân bố và dự báo tài nguyên vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6694 Bản đồ phân bố và dự báo tài nguyên vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6695 Bản đồ hiện trạng và dự báo tai biến thiên nhiên vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6696 Bản đồ hiện trạng và dự báo tai biến thiên nhiên vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6697 Bản đồ phân vùng khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6698 Bản đồ phân vùng mật độ đối tượng bị tổn thương vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6699 Bản đồ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6700 Bản đồ phân vùng mức độ nguy hiểm do tai biến vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6701 Bản đồ phân vùng mật độ đối tượng bị tổn thương vịnh Tiên Yên Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6702 Bản đồ phân vùng mức độ nguy hiểm do tai biến vịnh Tiên Yên Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6703 Bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Tiên Yên Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6704 Bản đồ phân vùng khả năng ứng phó của hệ thống tự nhiên - xã hội vịnh Tiên Yên Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2008
6705 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6706 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6707 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6708 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6709 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6710 Bản đồ dòng chảy vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6711 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6712 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6713 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6714 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6715 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6716 Bản đồ địa hóa môi trường nước biển vùng biển vịnh Quán Lan Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6717 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6718 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Quán Lan Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6719 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6720 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6721 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6722 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6723 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6724 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6725 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6726 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6727 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6728 Bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến địa hóa vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6729 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6730 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6731 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6732 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6733 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6734 Sơ đồ phân bố các hệ sinh thái vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6735 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6736 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6737 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6738 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6739 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6740 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6741 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6742 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6743 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6744 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Quán Lan Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6745 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6746 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6747 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6748 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6749 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6750 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6751 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6752 Bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6753 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6754 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6755 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6756 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Quán Lan Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6757 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6758 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6759 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6760 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6761 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6762 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6763 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6764 Bản đồ địa chất tầng nông đáy biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6765 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6766 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6767 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6768 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6769 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6770 Bản đồ địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6771 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6772 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6773 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6774 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Quán Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6775 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Rạch Giá Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6776 Bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6777 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Diễn Châu Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6778 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6779 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Phan Thiết Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6780 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Quan Lạn Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6781 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6782 Sơ đồ phân bố tài nguyên vùng biển vịnh Văn Phong Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/200.000
6783 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6784 Bản đồ tài liệu thực tế vùng biển vịnh Tiên Yên - Hà Cối Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000
6785 Sơ đồ tài liệu thực tế mạng lưới khảo sát vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6786 Sơ đồ tài liệu thực tế mạng lưới khảo sát địa chất vùng biển vịnh Cam Ranh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .wor; .mxd Mảnh 1/50.000
6787 Bản đồ Địa chất tầng nông vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6788 Bản đồ thủy thạch động lực vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6789 Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6790 Bản đồ Độ sâu đáy biển vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2006
6791 Bản đồ hiện trạng và phân vùng môi trường vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6792 Bản đồ địa hóa môi trường nước vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6793 Bản đồ tổn thương hệ thống tự nhiên - xã hội do ô nhiễm môi trường vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6794 Bản đồ địa hóa môi trường trầm tích vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6795 Bản đồ hiện trạng môi trường phóng xạ vùng biển Phú Quốc từ 0-20m nước Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2007
6796 Bản đồ địa động lực vùng biển (30-100m nước) Việt Nam Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6797 Bản đồ tướng đá - thạch động lực vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6798 Bản đồ tuyến khảo sát địa vật lý Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6799 Bản đồ thủy động lực vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6800 Bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6801 Bản đồ trầm tích tầng mặt - thạch động lực vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6802 Bản đồ dị thường phổ Gamma vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6803 Bản đồ liều tương đương bức xạ Gamma vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6804 Bản đồ trường từ tổng T Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6805 Bản đồ đẳng trị dị thường từ ∆Ta Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6806 Bản đồ cấu trúc địa chất và dự báo triển vọng khoáng sản theo tài liệu địa vật lý Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6807 Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính Ti, Zr, W, Cu, Ni vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6808 Bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính Mn, V, Co, Cr vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6809 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6810 Bản đồ địa chất vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6811 Bản đồ hiện trạng địa chất tai biến và dự báo tai biến vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6812 Bản đồ địa mạo đáy biển vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6813 Bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6814 Bản đồ phân bố và chuẩn đoán khoáng sản rắc vùng biển Việt Nam từ độ sâu 30m đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6815 Bản đồ vành phân tán trọng sa vùng biển Việt Nam từ 30 đến 100m nước Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Việt Nam từ 30-100m nước .wor; .mxd Mảnh 1/500.000 2011
6816 Bản đồ địa chất môi trường đới khô và bán khô Nha Trang - Bình Thuận Nghiên cứu đánh giá đặc điểm ĐC môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang đến Bình Thuận .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2002
6817 Bản đồ phân vùng định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ đới khô và bán khô Nha Trang - Bình Thuận Nghiên cứu đánh giá đặc điểm ĐC môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang đến Bình Thuận .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2002
6818 Bản đồ thực tế lấy mẫu địa chất môi trường đới khô và bán khô Nha Trang - Bình Thuận Nghiên cứu đánh giá đặc điểm ĐC môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang đến Bình Thuận .wor; .mxd Mảnh 1/100.000 2002
6819 Sơ đồ địa chất – thạch học vùng quặng sắt Thạch Khê – Hà Tĩnh Thành hệ Scarner-magne-Calci vùng quặng Sắt Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 1977
6820 Thiết đồ lỗ khoan 45 Thành hệ Scarner-magne-Calci vùng quặng Sắt Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1977
6821 Thiết đồ lỗ khoan 48 Thành hệ Scarner-magne-Calci vùng quặng Sắt Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1977
6822 Sơ đồ địa chất khu vực, mỏ sắt Thạch Khê – Nghệ Tĩnh Điều kiện Thành tạo và Triển vọng quặng Sắt vùng Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/25.000 1978
6823 Sơ đồ địa chất khu mỏ, mỏ sắt Thạch Khê – Nghệ Tĩnh Điều kiện Thành tạo và Triển vọng quặng Sắt vùng Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/5.000 1978
6824 Mặt cắt địa chất các tuyến LXXVI – LXXVIII – LXXXII – XC Điều kiện Thành tạo và Triển vọng quặng Sắt vùng Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/5.000 1978
6825 Mặt cắt địa chất tuyến trục NB mỏ sắt Thạch Khê – Nghệ Tĩnh Điều kiện Thành tạo và Triển vọng quặng Sắt vùng Thạch Khê, Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) .wor; .mxd Mảnh 1/5.000 1978
6826 Bản đồ vị trí giao thông vùng Hàm Tân - Thuận Hải 1/2.000.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/2.000.000 1984
6827 Bản đồ địa chất sơ lược vùng Hàm Tân Hàm Thuận tỷ lệ 1/ 200.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 0.003009259 1984
6828 Bản đồ tài liệu thực tế, mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6829 Bản đồ tính trữ lượng inmenit mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6830 Sơ đồ đẳng trị cường độ bức xạ gamma khu Bầu Đồi - Tam Tân, Hàm Tân Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6831 Sơ đồ đẳng trị cường độ bức xạ gamma khu Gò Đình- Cây Găng Hàm Tân, Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6832 Bản đồ địa chất thủy văn sơ lược mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải tỷ lệ 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6833 Biểu đồ khí tượng khu vực Hàm Tân Thuận Hải Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6834 Biểu đồ quan trắc đơn giản nước dưới đất, mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6835 Sơ đồ tổng hợp khống chế mặt phẳng độ cao công trình mỏ inmenit Chùm Găng - Thuận Hải, 1/ 10.000 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/ 10.000 1984
6836 Thiết đồ khoan tay KT.83-T.8 - KT.96-T.12 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6837 Thiết đồ khoan tay KT.97-T.16 - KT.114-T.20 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6838 Thiết đồ khoan tay KT.115-T.24 - KT.129-T.32 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6839 Thiết đồ khoan tay KT.131-T.36 - KT.143a-T.44 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6840 Thiết đồ khoan tay KT.140-T.44 - KT.144-T.44 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6841 Thiết đồ khoan tay KT.146-T.44 - KT.166-T.60 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6842 Thiết đồ khoan tay KT.167-T.64 - KT.191-T.88 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6843 Thiết đồ khoan tay KT.192-T.92 - KT.204-T.96 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6844 Thiết đồ khoan tay KT.205-T.100 - KT.223-T.128 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6845 Thiết đồ khoan tay KT.224-T.132 - KT.240-T.148 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6846 Thiết đồ khoan tay KT.294-T.142 - KT.295-T.142 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6847 Thiết đồ khoan tay KT.296-T.146 - KT.297-T.146 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6848 Thiết đồ khoan tay KT.298-T.150 - KT.299-T.150 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6849 Thiết đồ khoan tay KT.241-T.152 - KT.244-T.152 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6850 Thiết đồ khoan tay KT.245-T.156 - KT.248-T.156 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6851 Thiết đồ khoan tay KT.250-T.160 - KT.256-T.160 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6852 Thiết đồ khoan tay KT.257-T.164 - KT.263-T.164 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6853 Thiết đồ khoan tay KT.264-T.168 - KT.284-T.180 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6854 Thiết đồ khoan tay KT.285-T.184 - KT.293-T.188 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6855 Thiết đồ khoan tay chùm Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Ilmenit Chùm Găng, Thuận Hải .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6856 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu An Mỹ Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6857 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu An Hoà Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6858 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Phú Thường Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6859 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Từ Nham Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6860 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Phú Dương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6861 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Xương Lý Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6862 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu Hưng Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6863 Sơ đồ địa chất và tính trữ lượng khu An Hoà Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/2.000 1984
6864 Mặt cắt địa chất khu mỏ An Mỹ và Hưng Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh Đứng: 1/200; Ngang: 1/2000 1984
6865 Mặt cắt địa chất khu mỏ An Hoà và Phú Thường- Từ Nham- Phú Dương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh Đứng: 1/200; Ngang: 1/2000 1984
6866 Thiết đồ khoan tay khu mỏ An Mỹ Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6867 Thiết đồ khoan tay khu mỏ An Hoà Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6868 Thiết đồ khoan tay khu mỏ Phú Thường Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6869 Thiết đồ khoan tay khu mỏ Từ Nham Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6870 Thiết đồ khoan tay khu mỏ Phú Dương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6871 Thiết đồ khoan tay khu mỏ Xương Lý Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6872 Thiết đồ khoan tay tuyến IV Hưng Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6873 Thiết đồ khoan tay tuyến XII Hưng Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6874 Thiết đồ khoan tay tuyến IV Hưng Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6875 Thiết đồ khoan tay khu Trung Lương Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6876 Thiết đồ khoan tay tuyến II khu Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6877 Thiết đồ khoan tay tuyến VIII khu Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6878 Thiết đồ khoan tay tuyến XIV khu Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6879 Thiết đồ khoan tay XXVI-XX khu Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6880 Thiết đồ khoan tay tuyến XLVI khu Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6881 Thiết đồ khoan tay tuyến LXXIV Đêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6882 Thiết đồ khoan tay tuyến LXXXIIĐêzi Tìm kiếm Titan ven biển thuộc vùng hoạt động liên đoàn 5 .wor; .mxd Mảnh 1/100 1984
6883 Sơ đồ tài liệu thực tế Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/500.00 1985
6884 Sơ đồ địa chất địa mạo và sự phân bố sa khoáng Inmenit ven biển Việt Nam Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/500.00 1985
6885 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Cát Khánh, Nghĩa Bình Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6886 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Mỹ Thọ, Nghĩa Bình Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6887 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Kỳ Khang, Nghĩa Bình Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6888 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Kì Ninh, Nghệ Tĩnh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6889 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Cẩm Hòa, Nghệ Tĩnh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6890 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Cẩm Nhượng, Nghệ Tĩnh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6891 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Quảng Ngạn, Bình Trị Thiên Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6892 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Kể sung, Bình Trị Thiên Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6893 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Vĩnh Mỹ, Bình Trị Thiên Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6894 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Hàm Tân, Thuận Hải Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6895 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Xuân Thịnh, Phú Khánh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6896 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Tuy Phong, Phú Khánh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6897 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Quảng sương, Thanh Hóa Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6898 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Mũi Né Thuận Hải Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6899 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Hòn Gốm, Phú Khánh Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6900 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Long Hải, Đồng Nai Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/25.000 1985
6901 Sơ đồ địa chất mỏ Titan sa khoáng Cửa Đại, Quảng Nam, Đà Nẵng Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/10.000 1985
6902 Sơ đồ địa chất địa mạo và sự phân bố sa khoáng Inmenit ven biển Việt Nam Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam (Ti6) .dgn;.mxd Mảnh 1/ 100.000 1985
6903 Sơ đồ bố trí công trình và tính trữ lượng mỏ sa khoáng inmenit nam cửa Thuận An (Vĩnh Mỹ) Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế) .wor;.mxd Mảnh 1132254 1988
6904 Sơ đồ bố trí công trình và tính trữ lượng mỏ sa khoáng inmenit bắc cửa Thuận An Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế) .wor;.mxd Mảnh 1132254 1988
6905 Mặt cắt địa chất mỏ sa khoáng inmenit bắc cửa Thuận An Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế) .wor;.mxd Mảnh 1988
6906 Bản đồ địa chất và khoáng sản titan vùng ven biển Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/200.000 1992
6907 Bản đồ tài liệu thực tế và bố trí công trình - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6908 Bản đồ tài liệu thực tế và bố trí công trình - mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6909 Bản đồ tài liệu thực tế và bố trí công trình - mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6910 Bản đồ tài liệu thực tế và bố trí công trình - mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6911 Bản đồ địa chất và khoáng sản mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6912 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6913 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6914 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6915 Bình đồ tính trữ lượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6916 Bình đồ tính trữ lượng khu Thạch Hội - Thạch Văn. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6917 Bình đồ tính trữ lượng khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6918 Bình đồ tính trữ lượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/5.000 1992
6919 Bình đồ tính trữ lượng mỏ titan sa khoáng Kỳ Xuân - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6920 Bình đồ tính trữ lượng - mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6921 Bình đồ tính trữ lượng - mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6922 Mặt cắt địa chất tuyến IV, VIII, XII - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6923 Mặt cắt địa chất tuyến XVI, XX, XXIV. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6924 Mặt cắt địa chất tuyến XXVIII, XXXII, XL. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6925 Mặt cắt địa chất tuyến XXXVIII, XXVI, X. Khu Thạch Hội - Thạch Văn - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hòa - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6926 Mặt cắt địa chất tuyến LIV, LVI, LVIII khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6927 Mặt cắt địa chất tuyến X, XVIII, XXVI. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6928 Mặt cắt địa chất tuyến II, VI, X. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Xuân - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6929 Mặt cắt địa chất tuyến II, X, XIV. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6930 Mặt cắt địa chất tuyến XVIII, XXII, XXVI. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang, Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6931 Mặt cắt địa chất tuyến XXX, XXXIV, XXXVIII. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang, Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6932 Mặt cắt địa chất tuyến X, XVIII, XXVI. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6933 Mặt cắt địa chất tuyến XXXIV, XLII, L. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6934 Mặt cắt địa chất tuyến LXXII, LXIV. Thạch Lạc, Thạch Hải, tuyến VI Kỳ Lợi - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6935 Mặt cắt địa chất theo các lỗ khoan máy các mỏ titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 2.000; 1/100 1992
6936 Bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6937 Bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6938 Bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang, Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6939 Bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6940 Bản đồ ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6941 Bản đồ ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6942 Bản đồ ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6943 Bản đồ ĐCTV, ĐCCT. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6944 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm G.42. TXLVI mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1992
6945 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm G.5 TXX. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1992
6946 Bản đồ địa hình - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6947 Bản đồ địa hình mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6948 Bản đồ địa hình - Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6949 Bản đồ địa hình mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6950 Sơ đồ trắc địa tổng hợp - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6951 Sơ đồ trắc địa tổng hợp khu Thạch Hội - Thạch Văn. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6952 Sơ đồ trắc địa tổng hợp khu Cẩm Long - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6953 Sơ đồ trắc địa tổng hợp mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6954 Sơ đồ trắc địa tổng hợp khu Thạch Lạc - Thạch Hải - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6955 Sơ đồ trắc địa tổng hợp Kỳ Xuân - Kỳ Phú - Hà Tĩnh.(I) Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6956 Sơ đồ trắc địa tổng hợp Kỳ Xuân - Kỳ Phú - Hà Tĩnh.(II) Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6957 Sơ đồ trắc địa tổng hợp mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/ 10.000 1992
6958 Sơ đồ trắc địa tổng hợp. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1992
6959 Sơ đồ trắc địa tổng hợp vùng Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1992
6960 Sơ đồ tiêu mốc. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1992
6961 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/5.000 1992
6962 Sơ đồ kết quả địa chất địa vật lý. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1992
6963 Mặt cắt địa chất địa vật lý. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Kỳ Khang - Hà tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/100 1992
6964 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ khu Thạch Hải, Thạch Lạc, Thạch Văn. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/25000 1992
6965 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ khu Cẩm Long - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10000 1992
6966 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ. Mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/5.000 1992
6967 Mặt cắt địa chất địa vật lý, mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/100 1992
6968 Sơ đồ kết quả địa chất - địa vật lý - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Nhượng - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10000 1992
6969 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ mỏ titan sa khoáng Kỳ Xuân - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/10000 1992
6970 Thiết đồ đo xạ lỗ khoan - Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1/50 1992
6971 Sơ đồ kết quả địa chất - địa vật lý - Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:10000 1992
6972 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ khu Kỳ Phú - Mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:10000 1992
6973 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:5000 1992
6974 Sơ đồ kết quả địa chất địa vật lý. Mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:10000 1992
6975 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ khu Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:25000 1992
6976 Mặt cắt địa chất địa vật lý T XX - Mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Thí nghiệm đo sâu điện. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 1:2.500 1992
6977 Thiết đồ khoan tay tuyến II mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6978 Thiết đồ khoan tay tuyến T.IV mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6979 Thiết đồ khoan tay tuyến T.VI mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6980 Thiết đồ khoan tay tuyến T.VIII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6981 Thiết đồ khoan tay tuyến T.X mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6982 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6983 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XIV mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6984 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XVI mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6985 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XVIII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6986 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XX mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6987 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XXII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6988 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XXIV mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6989 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XXVI mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6990 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XXVIII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6991 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến T.XXX mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6992 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến T.XXXII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6993 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến T.XXXVI mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6994 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến T.XL mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6995 Thiết đồ khoan tay tuyến T.XLIV mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6996 Thiết đồ khoan tay tuyến T.LII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6997 Thiết đồ khoan tay T, X khu Thạch Hội - Thạch Văn - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6998 Thiết đồ khoan tay T.XXVI khu Thạch Hội - Thạch Văn - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
6999 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXVIII khu Thạch Hội - Thạch Văn - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7000 Thiết đồ lỗ khoan tay T.LIV khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7001 Thiết đồ lỗ khoan tay T.LV khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7002 Thiết đồ khoan tay T.LVI khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7003 Thiết đồ khoan tay T.LVII khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7004 Thiết đồ khoan tay T.LVIII khu Cẩm Long - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7005 Thiết đồ khoan tay T.VI khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7006 Thiết đồ khoan tay T.X khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7007 Thiết đồ khoan tay T.XIV khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7008 Thiết đồ khoan tay T.XVIII khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7009 Thiết đồ khoan tay T.XXII khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7010 Thiết đồ khoan tay T.XXVI khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7011 Thiết đồ khoan tay T.XXX khu Cẩm Nhượng - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7012 Thiết đồ khoan tay T.X; VI khu Tây Kỳ Xuân - mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7013 Thiết đồ khoan tay T.VI mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7014 Thiết đồ lỗ khoan tay T.II mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7015 Thiết đồ lỗ khoan tay T.VI mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7016 Thiết đồ lỗ khoan tay T.X mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7017 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XIV mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7018 Thiết đồ khoan tay T.XVI mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7019 Thiết đồ khoan tay T.XVIII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7020 Thiết đồ khoan tay T.XX mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7021 Thiết đồ khoan tay T.XXII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7022 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXIV mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7023 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXVI mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7024 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXVIII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7025 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXX mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7026 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7027 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXIV mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7028 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXVI mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7029 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXVIII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7030 Thiết đồ lỗ khoan tay T.VI mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7031 Thiết đồ lỗ khoan tay T.X mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7032 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XIV mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7033 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XVIII mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7034 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXII mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7035 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXVI mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7036 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXX mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7037 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXIV mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7038 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XXXVIII mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7039 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XLII mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7040 Thiết đồ lỗ khoan tay T.XLVI mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7041 Thiết đồ lỗ khoan tay T.L mỏ titan sa khoáng khu Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7042 Thiết đồ lỗ khoan tay T.LIV mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7043 Thiết đồ lỗ khoan tay T.LVIII mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7044 Thiết đồ lỗ khoan tay T.LX mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7045 Thiết đồ lỗ khoan tay T. IV mỏ titan sa khoáng Kỳ Lợi - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7046 Thiết đồ lỗ khoan máy T.XXXII mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7047 Thiết đồ lỗ khoan máy T.XVIII mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1992
7048 Thiết đồ giếng lấy mẫu tuyển khoáng mỏ titan sa khoáng Cẩm Hoà - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.055555556 1992
7049 Thiết đồ giếng lấy mẫu tuyển khoáng mỏ titan sa khoáng Kỳ Khang - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.055555556 1992
7050 Thiết đồ giếng lấy mẫu tuyển khoáng mỏ titan sa khoáng Kỳ Ninh - Hà Tĩnh. Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh .wor;.mxd Mảnh 0.055555556 1992
7051 Sơ đồ địa chất khoáng sản các sa khoáng Inmenit Hải Ninh – Tiên Yên Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7052 Sơ đồ địa chất khoáng sản đảo Vĩnh Thực Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7053 Bình đồ tính trữ lượng khu Hà Cối Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7054 Sơ đồ địa chất khoáng sản khu Đầm Hà – Tiên Yên Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7055 Sơ đồ địa chất thủy văn – địa chất công trình các sa khoáng Inmenit Hải Ninh – Tiên Yên. Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7056 Sơ đồ địa chất thủy văn – địa chất công trình các sa khoáng Inmenit đảo Vĩnh Thực. Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7057 Sơ đồ dị thường từ ∆T khu Hải Ninh-Quảng Hà Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7058 Sơ đồ dị thường từ ∆T dải ven biển Quảng Hà-Tiên Yên Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7059 Sơ đồ đồ thị trường từ ∆T đảo Vĩnh Thực Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7060 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ I Gamma khu vực Hải Ninh-Quảng Hà Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7061 Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ vùng đảo Vĩnh Thực Tìm kiếm sa khoáng Ilmenit ven biển Hải Ninh tỉ lệ 1:25.000 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7062 Bản đồ địa chất khoáng sản Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/50.000 1994
7063 Bản đồ địa chất khoáng sản Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/50.000 1994
7064 Bản đồ địa chất khoáng sản Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/50.000 1994
7065 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7066 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7067 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7068 Bản đồ địa chất khoáng sản mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1994
7069 Sơ đồ địa chất khoáng sản- điểm quặng cát thủy tinh Ba Đồn-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7070 Sơ đồ địa chất khoáng sản- điểm quặng cát thủy tinh Cửa Việt-tỉnh Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1994
7071 Mặt cắt địa chất tuyến 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 mỏ Ilmenit - Zircon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7072 Mặt cắt địa chất tuyến 36, 42, 48 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7073 Mặt cắt địa chất tuyến 520, 528, 532, 536, 540, 544 mỏ ilmenit-ziricon mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7074 Mặt cắt địa chất tuyến 596, 600, 598, 602, 610 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7075 Mặt cắt địa chất T:572, 576 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7076 Mặt cắt địa chất T:548, 568 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7077 Mặt cắt địa chất T:564 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7078 Mặt cắt địa chất tuyến 590, 594 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7079 Mặt cắt địa chất tuyến 606, 556 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7080 Mặt cắt địa chất tuyến 580, 586, 588, 592 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7081 Mặt cắt địa chất tuyến 552, 560 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7082 Mặt cắt địa chất tuyến 922, 938, 954, 970 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1994
7083 Mặt cắt địa chất tuyến 986, 1002, 1018, 1034 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7084 Mặt cắt địa chất tuyến 1122, 1130 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7085 Mặt cắt địa chất tuyến 1138, 1146, 1156 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7086 Mặt cắt địa chất tuyến 1041, 1054, 1065, 1074, 1090 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7087 Mặt cắt địa chất tuyến 1207, 1218, 1232 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7088 Mặt cắt địa chất tuyến 1166, 1174, 1182, 1190, 1199 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7089 Mặt cắt địa chất tuyến 1082, 1098, 1106, 1110, 1114A mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ-Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7090 Thiết độ khoan tay tuyến : 12,14,16 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7091 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến: 18,20 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7092 Thiết đồ lỗ khoan tay T.28,36,42 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7093 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến: 532, 536, 540, 544, 548 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1/2000; 1/200 1994
7094 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 552, 556 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7095 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 560 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7096 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 564, 568 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 564,568 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7097 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 572 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 572 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7098 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 572, 576 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 572-576 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7099 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 580 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 580 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7100 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 580 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 580 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7101 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 586, 588 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 586, 588 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7102 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 588, 590 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 588, 590 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7103 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 592, 594 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 592, 594 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7104 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 596, 598 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 596, 598 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7105 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 600; 602 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 600, 602 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7106 Thiết đồ lỗ khoan tay tuyến 604, 606, 608, 610 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị (T.Đ.K.T tuyến 604, 606, 608, 610 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7107 Thiết đồ khoan tay tuyến 922, 938 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 922,938 In-Zr Quảng Ngạn- Thừa Thiên Huế) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7108 Thiết đồ khoan tay tuyến 938, 954 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 938, 954 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7109 Thiết đồ khoan tay tuyến 954 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 954 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7110 Thiết đồ khoan tay tuyến 970, 986 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 970, 986 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7111 Thiết đồ khoan tay tuyến 1002, 1018 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1002, 1018 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7112 Thiết đồ khoan tay tuyến 1018, 1034 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Ngạn - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1018,1034 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7113 Thiết đồ khoan tay tuyến 1054 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1054 mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7114 Thiết đồ khoan tay tuyến 1006, 1074 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1066,1074 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7115 Thiết đồ khoan tay tuyến 1074, 1082 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1074, 1082 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7116 Thiết đồ khoan tay tuyến 1098 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1098 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7117 Thiết đồ khoan tay tuyến 1106, 1110 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1106, 1110 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7118 Thiết đồ khoan tay tuyến 1114A, 1122 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1114A, 1122 mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7119 Thiết đồ khoan tay tuyến 1122, 1130 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1122, 1130 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7120 Thiết đồ khoan tay tuyến 1138 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1138 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7121 Thiết đồ khoan tay tuyến 1130, 1146, 1156 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1130,1146,1156 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7122 Thiết đồ khoan tay tuyến 1110, 1166, 1174 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1110,1166,1174 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7123 Thiết đồ khoan tay tuyến 1182, 1190 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1182,1190 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7124 Thiết đồ khoan tay tuyến 1199, 1207, 1218 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1199,1207,1218 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7125 Thiết đồ khoan tay tuyến 1232 mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (T.Đ.K.T tuyến 1232 “) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7126 Thiết độ khoan máy: LK.002;LK.014-576 mỏ ilmenit-ziricon Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7127 Thiết đồ lỗ khoan máy 005 tuyến 1130 mot inmenit - zircon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế vàThiết đồ lỗ khoan máy 008 tuyến 576 mot inmenit - zircon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái - Quảng Trị (T.Đ.K.Máy: LK 008-576 và LK 005-1130) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7128 T.Đ giếng: G.002-12; G 004-14; G 001-590; G 005-598; G 002-602; G 002-606; G 005-1082; G 003-1110; G 003-1130; G 002-1174; G 002-1190; G 002-1207 Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7129 Sơ đồ ĐCTV-ĐCCT mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7130 Sơ đồ ĐCTV-ĐCCT mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:100 1994
7131 Sơ đồ ĐCTV-ĐCCT mỏ ilmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ - TT Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:100 1994
7132 Sơ đồ ĐCTV-ĐCCT mỏ inmenit-ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ - TT Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 0.076388889 1994
7133 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7134 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm giếng G.2-T.594; G.5-T.602 mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7135 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7136 Biểu đồ tổng hợp múc nước thí nghiệm mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7137 Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất giếng 8-T.1090; G.7-T.1106 mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1994
7138 Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất giếng G.9-T.1114; G.10-T.1174 mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1994
7139 Biểu đồ quan trắc động thái nước dưới đất G.5-T.602; G.2-594 mỏ sa khoáng Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1994
7140 Sơ đồ tổng hợp công tác trắc địa mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7141 S.Đ.T.H.C.T trắc địa mỏ In-Zr ven biển Ngư Thủy-Quảng Bình Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7142 Sơ đồ tổng hợp công tác trắc địa mỏ Ilmenit - ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế (“ “ ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7143 Sơ đồ tổng hợp công tác trắc địa mỏ Ilmenit - ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7144 Sơ đồ tổng hợp công tác trắc địa mỏ Ilmenit - ziricon sa khoáng ven biển Kế Sung - Vĩnh Mỹ - Thừa Thiên Huế Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7145 Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao của mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Vĩnh Thái-Quảng Trị Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1: 25.000 1994
7146 Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao của mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế (“ “mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:15.000 1994
7147 Sơ đồ kết quả đại chất-địa vật lí mỏ In-Zr sa khoáng ven biển Quảng Đông-Quảng Bình 1/10.000 Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7148 Sơ đồ kết quả địa chất - địa vật lý mỏ Inmenit - zircon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái - Quảng Trị (“ “mỏ In-Zr Vĩnh Thái-Quảng Trị 1/10.000) Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1:10.000 1994
7149 Sơ đồ kết quả địa chất - địa vật lý mỏ Inmenit - zircon sa khoáng ven biển Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế (“ “mỏ In-Zr Kế Sung-Vĩnh Mỹ- Thừa Thiên Huế) 1/10.000 Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình-Trị-Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng .wor;.mxd Mảnh 1994
7150 Sơ đồ vị trí giao thông khu Xuân Hải, Xuân Cảnh - Sông Cầu - Phú Yên Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/ 500.000 1966
7151 Sơ đồ tài liệu thực tế thi công khu Nam Đầm Cù Mông Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7152 Sơ đồ tài liệu thực tế thi công khu Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7153 Sơ đồ tài liệu thực tế thi công khu Vĩnh Cửu An - Vũng Mú Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7154 Sơ đồ tài liệu thực tế thi công khu Vĩnh Cửu Phú Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7155 Sơ đồ tài liệu thực tế thi công vùng Bãi Rạng Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7156 Bình đồ tính trữ lượng Ilmennit và các khoáng sản đi kèm - khu vực Nam đầm Cù Mông Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7157 Bình đồ tính trữ lượng Ilmennit và các khoáng sản đi kèm - khu vực Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7158 Bình đồ tính trữ lượng Ilmennit và các khoáng sản đi kèm - khu vực Vĩnh Cửu An - Vũng Mú _ sông Cầu _ Phú Yên Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 1/2.000 1966
7159 Mặt cắt địa chất tính trữ lượng tuyến I,II,IV,VI,VIII khu vực Nam đầm Cù Mông Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh Đứng 1/100;Ngang 1/500 1966
7160 Mặt cắt địa chất tính trữ lượng tuyến 39;37;35;33;31;29 khu vực Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh Đứng 1/100;Ngang 1/500 1966
7161 Mặt cắt địa chất tính trữ lượng tuyến 27;25;23 khu vực Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh Đứng 1/100;Ngang 1/500 1966
7162 Mặt cắt địa chất tính trữ lượng tuyến 21;19 khu vực Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh Đứng 1/100;Ngang 1/500 1966
7163 Thiết đồ khoan tay - khu vực Nam đầm Cù Mông Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 0.076388889 1966
7164 Thiết đồ khoan tay khu vực Tuy Phong 7 Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 0.076388889 1966
7165 Thiết đồ khoan tay khu vực Vĩnh Cửu An, Vĩnh Cửu Phú, Vũng Mú, Bãi Rạng Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Ilmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải, Xuân Cảnh, tỉnh Phú Yên .dgn; .mxd Mảnh 0.076388889 1966
7166 Bản đồ địa chất và khoáng sản mỏ ilmenit-zircon sa khoáng ven biển Vĩnh Thái – Quảng trị tỷ lệ 1/10.000 Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1996
7167 Bản đồ địa chất và khoáng sản mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái – Quảng Trị tỷ lệ 1/2.000 Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 1996
7168 Bình đồ tính trữ lượng khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị tỷ lệ 1/2000. Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 1996
7169 Mặt cắt địa chất tuyến 576; 580 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7170 Mặt cắt địa chất tuyến 578; 582 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7171 Mặt cắt địa chất tuyến 584; 586; 588 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7172 Mặt cắt địa chất tuyến 590; 592; 594; 595 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7173 Mặt cắt địa chất tuyến 596; 597; 598 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7174 Mặt cắt địa chất tuyến 599; 600; 601; 602B khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7175 Mặt cắt địa chất tuyến 604; 606; 608; 610 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7176 Thiết đồ giếng tuyến 580; 588; 592; 594; 595; 596 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7177 Thiết đồ giếng tuyến: 597; 598; 599; 600; 601; 602B khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7178 Thiết đồ khoan tay tuyến: 576; 582; 584; 604 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7179 Thiết đồ khoan tay tuyến 578; 580; 602B khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7180 Thiết đồ khoan tay tuyến: 586; 588; 590; 592; 594 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7181 Thiết đồ khoan tay tuyến: 594; 595; 596 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7182 Thiết đồ khoan tay tuyến: 597; 598 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7183 Thiết đồ khoan tay tuyến: 596; 597 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7184 Thiết đồ khoan tay tuyến: 598; 601 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7185 Thiết đồ khoan tay tuyến: 601; 600; 599 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7186 Thiết đồ khoan tay tuyến: 606; 608; 610; 599 khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1996
7187 Bản đồ ĐCTV-ĐCCT khu mỏsa khoáng Titan Vĩnh Thái – Quảng trị tỷ lệ 1/2.000 Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 1996
7188 Sơ đồ tổng hợp công tác trắc địa khu mỏsa khoáng Titan Vĩnh Thái – Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/5.000 1996
7189 Mặt cắt ĐCTV-ĐCCT mỏ ilmenit – zircon sa khoáng Vĩnh Thái, Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/100 1996
7190 Bản đồ Địa chất và khoáng sản khu mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái - Quảng Trị Tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái, Quảng Trị .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 1996
7191 Sơ đồ tài liệu thực tế phân khu Gò Đình I khu mỏ Ilmenit Gò Đình - Hàm Tân - Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 2000
7192 Sơ đồ tài liệu thực tế phân khu Gò Đình II khu mỏ Ilmenit Gò Đình - Hàm Tân - Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 2000
7193 Bình đồ phân khối tính trữ lượng khu Gò Đình I khu mỏ Ilmenit Gò Đình - Hàm Tân - Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/2.000 2000
7194 Mặt cắt địa chất T84.86.88 khu mỏ Ilmenit Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7195 Mặt cắt địa chất T90.92 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7196 Mặt cắt địa chất T94.96.98 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7197 Mặt cắt địa chất T100.102.104 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7198 Mặt cắt địa chất T200.204 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7199 Mặt cắt địa chất T208,212,216 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7200 Mặt cắt địa chất T220,224 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/500; 1/200 2000
7201 Thiết đồ khoan tay T84,86 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7202 Thiết đồ khoan tay T88 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7203 Thiết đồ khoan tay T88 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7204 Thiết đồ khoan tay T88.90 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7205 Thiết đồ khoan tay T90 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7206 Thiết đồ khoan tay T90, 92 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7207 Thiết đồ khoan tay T92.94 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7208 Thiết đồ khoan tay T94.96 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 1/100 2000
7209 Thiết đồ khoan tay T96.98.100 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7210 Thiết đồ khoan tay T102.104.106 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7211 Thiết đồ khoan tay T200 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7212 Thiết đồ khoan tay T204.208 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7213 Thiết đồ khoan tay T212.216.220.224 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7214 Thiết đồ khoan tay T224 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7215 Thiết đồ giếng 1,2,3,4,5,6 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7216 Thiết đồ giếng 7, 8, 9, 10 khu mỏ Ilmenit Gò Đình Hàm Tân Bình Thuận Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Ilmenit Gò Đình, Hàm Tân, Bình Thuận .wor;.mxd Mảnh 2000
7217 Sơ đồ địa chất vùng ven biển Vũng Tàu - Hòn Gốm 1/200.000 Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th72 .wor;.mxd Mảnh 1/200.000 1993
7218 Sơ đồ khoáng sản vùng ven biển Vũng Tàu - Hòn Gốm 1/200.000 Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th73 .wor;.mxd Mảnh 1/200.000 1993
7219 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Hòn Gốm Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th74 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7220 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Thiện Ái Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th75 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7221 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Mũi Né Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th76 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7222 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Chùm Găng Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th77 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7223 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Hàm Tân Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th78 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7224 Bản đồ địa chất sơ lược điểm Inmenit Long Hải Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th79 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7225 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Cam Hải Cam Ranh Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th80 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7226 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Thành Tín Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th81 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7227 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Phan Rí Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th82 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7228 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Phan Rí Thành Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th83 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7229 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Nhơn Long Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th84 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7230 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Cây Táo - Hàm Thuận Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th85 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7231 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Hồng Sơn Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th86 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7232 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Dinh Thầy - Hàm Tân Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th87 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7233 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Hàm Tân Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th88 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7234 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Tân Thắng Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th89 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7235 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng Bình Châu Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th90 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7236 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng kết vôi Sơn Hải Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th91 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7237 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng kết vôi Vĩnh Hảo Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th92 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7238 Bản đồ địa chất sơ lược điểm cát trắng kết vôi Phước Thể Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th93 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7239 Bản đồ địa chất sơ lược điểm sét gạch ngói Suối Dầu Diên Khánh Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th94 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7240 Bản đồ địa chất sơ lược điểm than bùn Bà Ngòi Cam Ranh Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th95 .wor;.mxd Mảnh 1/5.000 1993
7241 Bản đồ địa chất sơ lược điểm casiterit Du Long Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và Sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gôm đến Vũng Tầu 1:200.000_Th96 .wor;.mxd Mảnh 1/25.000 1993
7242 Báo cáo kết quả đề án: Nghiên cứu đánh giá đặc điểm Địa chất môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang – Bình Thuận điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 2002
7243 Báo cáo của đề án: Thành hệ Scarner-magne-calci vùng quặng Sắt Thạch Khê – Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1974
7244 Báo cáo của đề án: Điều kiện thành tạo và triển vọng quặng sắt vùng Thạch Khê – Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh) điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1978
7245 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Inmenit Chùm Găng – Thuận Hải điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1983
7246 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm Titan ven biển của Đoàn 504 điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1984
7247 Báo cáo của đề án: Đặc điểm địa chất và triển vọng khoáng sản Titan sa khoáng ven biển Việt Nam điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1985
7248 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm sa khoáng Titan bắc cửa Thuận An, Vĩnh Mỹ Bình Trị Thiên (Thừa Thiên Huế) điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1988
7249 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên – Kỳ Anh – Hà Tĩnh điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1992
7250 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm sa khoáng Inmenit ven biển Hải Ninh – Tiên Yên tỉ lệ 1:25.000 (Quảng Ninh) điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1994
7251 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm Titan sa khoáng ven biển Bình – Trị - Thiên và khoáng sản đi kèm, đánh giá diện tích có triển vọng điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1994
7252 Báo cáo kết quả Điều tra Địa chất sa khoáng ven biển Inmenit và các khoáng sản đi kèm khu vực Xuân Hải – Xuân Canh – Phú Yên điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1996
7253 Báo cáo của đề án: tìm kiếm đánh giá mỏ sa khoáng Titan Vĩnh Thái – Quảng Trị điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1996
7254 Báo cáo của đề án: Điều tra Địa chất bổ sung khu mỏ Inmenit Gò Đình – Hàm Tân – Bình Thuận điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1996
7255 Báo cáo của đề án: Tìm kiếm đánh giá triển vọng Cát trắng và sa khoáng dọc ven biển từ Hòn Gốm đến Vũng Tầu điều tra địa chất khoáng sản lục địa ven biển, hải đảo .doc Trang 1984
7256 Báo cáo chuyên đề Địa chất – Khoáng sản vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7257 Báo cáo chuyên đề địa mạo vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7258 Báo cáo Chuyên đề Địa chất Môi trường vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7259 Báo cáo Chuyên đề Địa chất Tai biến vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7260 Báo cáo Chuyên đề Khoáng sản vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7261 Báo cáo Công tác Trắc địa vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7262 Báo cáo Chuyên đề Địa hoá vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7263 Báo cáo Chuyên đề Trọng sa vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7264 Báo cáo Chuyên đề Xạ phổ gamma vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7265 Báo cáo Chuyên đề Thuỷ - Thạch động lực vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7266 Báo cáo Chuyên đề Trầm tích tầng mặt vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7267 Báo cáo chuyên đề xây dựng cơ sở dữ liệu vùng biển Nam Trung Bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7268 Báo cáo “Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước ở tỷ lệ 1/100.000 và một số vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1/50.000 " Điều tra địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường và tai biến địa chất vùng biển Nam Trung bộ từ 0-30m nước .doc Trang 2006
7269 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ Địa chất Biển Đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000 (Phần từ ranh giới đẳng sâu 30m nước đến lòng chảo đại dương) Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2006
7270 Báo cáo chuyên đề thành lập bản đồ cấu trúc sâu biển đông Việt Nam và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000 Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2006
7271 Báo cáo chuyên đề Khoáng sản rắn Biển Đông Việt Nam và các vùng kế cận Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2005
7272 Báo cáo thuyết minh thành lập bản đồ Địa chất tầng nông Biển Đông và các vùng lân cận tỷ lệ 1/1.000.000 (Phần từ ranh giới đẳng sâu 30m nước đến lòng chảo đại dương) Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2006
7273 Báo cáo Chuyên đề Địa tầng, Cấu trúc kiến tạo, Lịch sử phát triển Địa chất và phân vùng triển vọng Dầu khí thềm lục địa Việt Nam Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2006
7274 Báo cáo "Thành lập bản đồ Địa chất Biển Đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1/1.000.000" Thành lập bản đồ địa chất Biển Đông và các vùng kế cận .doc Trang 2009
7275 Báo cáo Công tác Trắc vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng tỷ lệ 1:100.000 Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7276 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7277 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa chất - khoáng sản Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7278 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7279 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ vành trọng sa Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7280 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7281 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7282 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ thuỷ - thạch động lực Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7283 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường phổ gamma Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7284 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng tai biến địa chất và dự báo tai biến Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7285 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7286 Báo cáo Công tác Địa vật lý biển Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7287 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ cấu trúc kiến tạo theo tài liệu địa vật lý tổng hợp Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7288 Báo cáo Chuyên đề Xây dựng cơ sở dữ liệu Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7289 Báo cáo chung Đề án "Khảo sát, đánh giá tiềm năng khoáng sản biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng tỷ lệ 1:100.000" Khảo sát, đánh giá tiềm năng tài nguyên khoáng sản vùng biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng .doc Trang 2010
7290 Báo cáo “Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển 0-30m nước Hải Phòng - Quảng Ninh tỷ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm Bạch Long Vỹ tỷ lệ 1:50.000” Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7291 Báo cáo Công tác Trắc địa thuộc Dự án thành phần 2 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7292 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Hải Phòng-Quảng Ninh từ 0-30 mét nước tỷ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm Bạch Long Vĩ tỷ lệ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7293 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa chất - khoáng sản bản đồ Địa chất - Khoáng sản vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0 - 30m nước tỷ lệ 1:100.000 và vùng trọng điểm Bạch Long Vỹ tỷ lệ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7294 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường các nguyên tố quặng chính vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7295 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ vành trọng sa vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7296 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7297 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7298 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ thuỷ - thạch động lực vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7299 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường phổ gamma vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7300 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng tai biến địa chất và dự báo tai biến vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7301 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7302 Báo cáo Công tác Địa vật lý biển vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7303 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa động lực vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh từ 0-30m nước tỉ lệ 1:100.000 và vùng biển trọng điểm đảo Bạch Long Vỹ 1:50.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7304 Báo cáo kết quả Dự án thành phần 3 “Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Phú Quốc-Hà Tiên tỷ lệ 1:100.000” Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7305 Báo cáo Công tác Trắc địa thuộc Dự án thành phần 3 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7306 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa mạo đáy biển và dọc đường bờ vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7307 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa chất - khoáng sản vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7308 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường địa hóa các nguyên tố quặng chính vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7309 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ vành trọng sa vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7310 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ phân vùng triển vọng khoáng sản vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7311 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7312 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ thuỷ - thạch động lực vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7313 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ dị thường phổ gamma vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7314 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng tai biến địa chất và dự báo tai biến vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7315 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ hiện trạng địa chất môi trường vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7316 Báo cáo Công tác Địa vật lý biển vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7317 Báo cáo Chuyên đề Lập bản đồ địa động lực vùng biển Phú Quốc - Hà Tiên (0-30)m nước, tỉ lệ 1:100.000 Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7318 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1965 - 2010 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7319 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1965 - 1990 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7320 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1990 - 2000 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7321 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 2000 - 2005 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7322 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 100.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 2005 - 2010 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7323 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 25.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1965 - 2010 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7324 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 25.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1965 - 1990 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7325 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 25.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 1990 - 2000 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7326 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 25.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 2000 - 2005 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7327 Báo cáo thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ 1 : 25.000 cho toàn tuyến bờ giai đoạn 2005 - 2010 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7328 Báo cáo phân tích, dự báo xu thế biến động đường bờ biển Việt Nam Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7329 Báo cáo Phân tích, đánh giá nguyên nhân bồi tụ và xói lở bờ biển Việt Nam Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7330 Báo cáo tổng kết chuyên đề thành lập bộ bản đồ biến động đường bờ biển Việt Nam tỷ lệ : 100.000 cho toàn tuyến bờ và tỷ lệ 1:25.000 cho các đoạn bờ trọng điểm giai đoạn 1965 - 2010 bằng ảnh viễn thám Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tại biến địa chất các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7331 Báo cáo đề án “Điều tra, đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế” Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên-Huế .doc; .pdf Trang 2008
7332 Báo cáo đề án "Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà nẵng đến Phú Yên” Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà nẵng đến Phú Yên” .doc; .pdf Trang 2008
7333 Báo cáo "Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hoà đến Bà Rịa-Vũng Tàu" Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Khánh Hoà đến Bà Rịa-Vũng Tàu .doc; .pdf Trang 2008
7334 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ Địa chất tầng nông vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 1:500.000 (thuộc Đề tài KC09-17) Lập bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .doc; .pdf Trang 2005
7335 Báo cáo Đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển vịnh Bắc Bộ Việt Nam tỷ lệ 1:500.000 (thuộc Đề tài KC09-17) Lập bản đồ địa chất tầng nông, trầm tích tầng mặt, địa mạo vịnh Bắc Bộ .doc; .pdf Trang 2005
7336 Báo cáo Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục cho khai thác cát san lấp vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang Tỷ lệ 1/25.000 Đánh giá vật liệu xây dựng và môi trường biển phục vụ cho khai thác cát vùng Bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc, Kiên Giang .doc; .pdf Trang 2005
7337 Báo cáo Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon, vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh. Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon, vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh .doc; .pdf Trang 2004
7338 Báo cáo đề tài "Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1/25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7339 Báo cáo bản đồ: “Lập bản đồ hiện trạng và ô nhiễm môi trường vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1/25.000”. Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7340 Báo cáo lập bản đồ đánh giá mức độ dễ bị tổn thương của hệ thống tự nhiên xã hội vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7341 Báo cáo chuyên đề " Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7342 Báo cáo lập bản đồ địa chất môi trường vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7343 Báo cáo chuyên đề "Lập bản đồ địa chất tầng nông vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7344 Báo cáo chuyên đề "Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7345 Báo cáo chuyên đề "Thành lập bản đồ phân bố các hệ thống sinh thái vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7346 Báo cáo chuyên đề "Thành lập bản đồ phân bố và dự báo triển vọng khoáng sản vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7347 Báo Cáo chuyên đề “Đề xuất giải pháp, mô hình khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường vịnh đà nẵng và xây dựng cơ chế cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu” Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7348 Báo cáo chuyên đề "Thành lập bản đồ phân bố tài nguyên sinh vật vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7349 Báo cáo chuyên đề: “Lập bản đồ hiện trạng và dự báo tai biến địa chất vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1/25.000” Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7350 Báo cáo chuyên đề "Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Đà Nẵng tỉ lệ 1:25.000" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng .doc; .pdf Trang 2009
7351 Báo cáo tổng kết " Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường" Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2009
7352 Báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Quan Lạn tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7353 báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Diễn Châu tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7354 báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7355 báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Văn Phong tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7356 báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Phan Thiết tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7357 báo cáo chuyên đề về tài nguyên môi trường vịnh Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7358 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ trầm tích tầng mặt các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7359 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ liều chiếu và ô nhiễm môi trường xạ trầm tích đáy biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7360 Báo cáo chuyên đề lập các bản đồ địa mạo đáy biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7361    Báo cáo chuyên đề lập bản đồ độ sâu đáy biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7362 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường biển và tai biến Địa hóa các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7363 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ địa hóa môi trường nước biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7364 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ địa hóa môi trường trầm tích biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7365 Báo cáo chuyên đề lập bản độ địa chất tầng nông đáy biển các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7366 Báo cáo chuyên đề lập bản độ địa chất tai biến và dự báo tai biến các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7367 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ địa chất môi trường các vịnh Quán lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7368 Báo cáo chuyên đề đặc điểm chế độ dòng chảy ở một số vũng vịnh trọng điểm ven bờ Việt Nam Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7369 Báo cáo Thành lập hệ thống bản đồ về tài nguyên môi trường vũng vịnh ven bờ Việt Nam (các vịnh Quan Lạn, Diễn Châu, Đà Nẵng, Văn Phong, Phan Thiết và Rạch Giá) tỷ lệ 1/200.000 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7370 Báo cáo lập bản đồ phân bố các hệ sinh thái 6 vinh Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường .doc; .pdf Trang 2008
7371 Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước tỉ lệ 1/50.000 Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường biển Phú Quốc từ 0-20m nước .doc; .pdf Trang 2007
7372 Đề tài “Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam" Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7373 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ mức độ tích lũy các chất ô nhiễm và nguy cơ ô nhiễm theo dị thường tổng trong môi trường trầm tích năm vùng trọng điểm: cửa Ba Lạt, vịnh Đà Nẵng, vịnh Rạch Giá tỷ lệ 1:50.000; cửa Bảy Hạp, vịnh Hạ Long tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7374 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7375 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7376 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7377 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố trầm tích theo khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7378 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7379 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ ô nhiễm môi trường sinh vật đáy vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7380 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7381 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7382 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển cửa Ba Lạt, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7383 Báo cáo Kiến nghị sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7384 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7385 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7386 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7387 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố trầm tích theo khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7388 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7389 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ ô nhiễm môi trường sinh vật đáy vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7390 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7391 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7392 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển cửa Bảy Hạp, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7393 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7394 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7395 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7396 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố trầm tích theo khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7397 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7398 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ ô nhiễm môi trường sinh vật đáy vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7399 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7400 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7401 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển vịnh Đà Nẵng, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7402 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7403 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7404 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7405 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7406 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7407 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển cửa Định An, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7408 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7409 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7410 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7411 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7412 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7413 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển vịnh Gành Rái, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7414 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7415 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7416 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7417 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố trầm tích theo khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7418 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7419 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ ô nhiễm môi trường sinh vật đáy vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7420 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7421 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7422 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển vịnh Hạ Long, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7423 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7424 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7425 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7426 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7427 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7428 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển Hàm Tân, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7429 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7430 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7431 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7432 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7433 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7434 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển Hòn Khói, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7435 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7436 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7437 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7438 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7439 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7440 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển Phú Quốc, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7441 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7442 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7443 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7444 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố trầm tích theo khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7445 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ phân bố mức độ tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2010
7446 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ ô nhiễm môi trường sinh vật đáy vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7447 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7448 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7449 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7450 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển vịnh Rạch Giá, tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7451 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7452 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7453 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7454 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7455 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7456 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển vịnh Văn Phong, tỷ lệ 1:100.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7457 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường nước biển (tầng đáy) vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7458 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường và ô nhiễm môi trường trầm tích vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7459 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7460 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ thủy động lực vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7461 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2008
7462 Báo cáo chuyên đề Lập bản đồ địa hóa môi trường phóng xạ vùng biển Việt Nam (từ 0-20m nước) tỷ lệ 1:250.000 Nghiên cứu, đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2009
7463 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ độ sâu đáy biển vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7464 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7465 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ Thủy thạch động lực vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7466 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ môi trường phóng xạ vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7467 Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7468 Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ Hóa học môi trường nước vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7469 Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ Hóa học môi trường trầm tích vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7470 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường vùng biển cửa sông Hậu tỷ lệ 1:100.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7471 Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra,đánh giá và dự báo ô nhiễm môi trường các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7472 Báo cáo lập bản đồ hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7473 Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ Hóa học môi trường nước các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7474 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ môi trường phóng xạ các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7475 Báo cáo chuyên đề lập Bản đồ Hóa học môi trường trầm tích các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7476 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ Thủy thạch động lực các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7477 Báo cáo chuyên đề lập bản đồ trầm tích tầng mặt các vùng biển: Vũng Áng, Cù Lao Chàm, cửa sông Thu Bồn, Chu Lai - Dung Quất và Đầm Thị Nại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7478 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển Chân Mây - Lăng Cô tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7479 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển Cù Lao Chàm tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7480 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển Chu Lai - Dung Quất tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7481 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển đầm Thị Lại tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7482 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển cửa sông Thu Bồn tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7483 Báo cáo công tác Trắc địa vùng biển Vũng Áng tỷ lệ 1:50.000 Điều tra, nghiên cứu, đánh giá và dự báo mức độ tổn thương môi trường nước và trầm tích đáy do ô nhiễm ở các vùng biển Việt Nam .doc; .pdf Trang 2011
7484 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Phúc Tần tỷ lệ 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK1 .doc; .pdf Trang 2011
7485 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Phúc Nguyên tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK2 .doc; .pdf Trang 2011
7486 Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất đệ tứ vùng biển đảo Song Tử Tây, Tam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa Lớn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK3 .doc; .pdf Trang 2010
7487 Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất đệ tứ vùng biển đảo Song Tử Tây tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK4 .doc; .pdf Trang 2010
7488 Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất đệ tứ vùng biển đảo Nam Yết tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK5 .doc; .pdf Trang 2010
7489 Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất đệ tứ vùng biển đảo Sinh Tồn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK6 .doc; .pdf Trang 2010
7490 Báo cáo kết quả công tác lập bản đồ địa chất Đệ tứ vùng biền DKI tỷ lệ 1/10.000 và tỷ lệ 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK7 .doc; .pdf Trang 2011
7491 Báo cáo kết quả lập bản đồ địa mạo các vùng biển đảo thuộc quần đảo Trường Sa tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK8 .doc; .pdf Trang 2010
7492 Báo cáo thuyết minh bản đồ địa mạo vùng biển các bãi DKI tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK9 .doc; .pdf Trang 2011
7493 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển đảo Trường Sa và DKI tỷ lệ 1/10.000 và 1/500.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK10 .doc; .pdf Trang 2010
7494 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển đảo Song Tử Tây tỷ lệ 1/10.000 và 1/500.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK11 .doc; .pdf Trang 2010
7495 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển đảo Nam Yết tỷ lệ 1/10.000 và 1/500.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK12 .doc; .pdf Trang 2010
7496 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa Lớn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK13 .doc; .pdf Trang 2010
7497 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Nam Yết tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK14 .doc; .pdf Trang 2010
7498 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Sinh Tồn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK15 .doc; .pdf Trang 2010
7499 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Song Tử Tây tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK16 .doc; .pdf Trang 2010
7500 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa tỷ lệ 1/500.000 và 4 vùng biển đảo trong khu vực tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK17 .doc; .pdf Trang 2010
7501 Báo cáo kết quả lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Ba Kè tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK18 .doc; .pdf Trang 2011
7502 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Tư Chính tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK19 .doc; .pdf Trang 2011
7503 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi ngầm Huyền Trân tỷ lệ 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK20 .doc; .pdf Trang 2011
7504 Báo cáo thuyết minh lập bản đồ Địa chất công trình bãi Quế Đường tỷ lệ 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK21 .doc; .pdf Trang 2011
7505 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển đảo Sinh Tồn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK22 .doc; .pdf Trang 2010
7506 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển đảo Trường Sa lớn tỷ lệ 1/10.000 và 1/500.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK23 .doc; .pdf Trang 2010
7507 Báo cáo kết quả công tác địa vật lý vùng biển DKI tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK24 .doc; .pdf Trang 2011
7508 Báo cáo kết quả thành lập bản đồ thạch học cấu trúc san hô vùng biển bãi ngầm khu vực DKI tỷ lệ 1/10.000 và 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK25 .doc; .pdf Trang 2011
7509 Báo cáo kết quả thành lập bản đồ thạch học cấu trúc san hô vùng biển Trường Sa DKI tỷ lệ 1/500.000 và vùng biển các đảo Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa Lớn tỷ lệ 1:10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK26 .doc; .pdf Trang 2010
7510 Báo cáo kết quả lập bản đồ Trầm tích vùng biển đảo Nam Yết tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK27 .doc; .pdf Trang 2010
7511 Báo cáo kết quả lập bản đồ Trầm tích vùng biển đảo Trường Sa Lớn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK28 .doc; .pdf Trang 2010
7512 Báo cáo kết quả lập bản đồ Trầm tích vùng biển đảo Sinh Tồn tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK29 .doc; .pdf Trang 2010
7513 Báo cáo kết quả lập bản đồ Trầm tích vùng biển đảo Song Tử Tây tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK30 .doc; .pdf Trang 2010
7514 Báo cáo kết quả công tác lập bản đồ trầm tích tầng mặt vùng biền DKI tỷ lệ 1/10.000 và tỷ lệ 1/100.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK31 .doc; .pdf Trang 2011
7515 Báo cáo thuyết minh “Bản đồ Trầm tích tầng mặt vùng biền quần đảo Trường Sa”, tỷ lệ 1/10.000 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK32 .doc; .pdf Trang 2010
7516 Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.1 điều tra cơ bản về địa hình, địa chất công trình vùng biển quần đảo Trường sa và vùng biển DK1 Điều tra cơ bản về địa hình, địa mạo, địa chất công trình vùng biển đảo Trường Sa và vùng biển DK33 .doc; .pdf Trang 2012
7517 Điều tra Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Hải Tặc . Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .dgn; . wor Mảnh 1/10.000 1998
7518 Điều tra Địa chất Thuỷ văn, Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước đảo Hòn Rái -Kiên Giang. Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .dgn; . wor Mảnh 1/10.000 1999
7519 Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .dgn; . wor Mảnh 1/10.000 2001
7520 Thăm dò sa khoáng Ilmenit ven biển Hà Tĩnh Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000; 1/2000; 1/1000 1994-1996
7521 Tính trữ lượng mỏ sa khoáng tổng hợp ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000; 1/2000 1995-1997
7522 Trữ lượng Ilmenit Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Ninh (Quảng Ninh) Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000 1960-1961
7523 Tính trữ lượng mỏ Cát Vân Hải, Quảng Ninh Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000; 1/2000; 1961
7524 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Cát Vân Hải, Cẩm Phả, Quảng Ninh Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000; 1/2000 1975-1976
7525 Thăm dò mỏ Cát thủy tinh vùng Nam Ô, Quảng Nam - Đà Nẵng Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000; 1/2000 1979-1981
7526 Thăm dò tỉ mỉ mỏ Cát Cầu Cầm, Đông Triều, Quảng Ninh Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/25000; 1/5000; 1/2000 1976-1981
7527 Thăm dò tỉ mỉ Cát trắng Thủy Triều, Cam Ranh, Phú Khánh Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/2000 1977-1981
7528 Kết quả kháo sát thăm dò Cát trắng Khương Đại, Núi Thành, Quảng Nam - Đà Nẵng Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/2000 1995
7529 Tìm kiếm đánh giá tiềm năng khoáng sản Cát bán đảo Hòm Gốm, Thăm dò tỷ mỷ cát vàng khu Đầm Môn, Khánh Hoà Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/25000; 1/2000; 1995
7530 Thăm dò Cát trắng Hương An - Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/10000 1994-1995
7531 Thăm dò mỏ Cát trắng Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/10000 1995-1996
7532 Thăm dò Cát trắng Cây Táo, xã Hồng Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/1000 1977
7533 Thăm dò mỏ Cát trắng Liễu Trinh, Quế sơn, Quảng Nam, 1998 Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/5000 1997-1998
7534 Kết quả thăm dò mỏ cát trắng khu vực Tân An, xã Tam Thăng, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Tài liệu các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .dgn; . wor Mảnh 1/2000 2003-2004
7535 Điều tra Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Hải Tặc Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .dgn; . wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1998
7536 Điều tra Địa chất Thuỷ văn, Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước đảo Hòn Rái -Kiên Giang Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .dgn; . wor;.mxd Mảnh 1/10.000 1999
7537 Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .dgn; . wor;.mxd Mảnh 1/10.000 2001
7538 Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước đảo Phú Quốc Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .wor; .mxd Mảnh 1/50.000 2003
7539 Điều tra Địa chất Thuỷ văn -Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo An Thới Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2004
7540 Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và đánh giá nguồn nước quần đảo Bà Lụa tỉnh Kiên Giang Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .wor; .mxd Mảnh 1/10.000 2006
7541 Nghiên cứu, áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý (điện, điện từ, địa chấn,…), địa chất, địa chất thủy văn đẻ xác định các tầng chứa nước nhạt đới ven bờ biển (đến độ sâu 3 mét nước); Thử nghiệm tại vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu. Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .mxd Mảnh 2009
7542 Đề án: “Kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo khu vực nam bộ Các khảo sát địa chất, địa chất thủy văn các đảo và quần đảo .wor;.mxd Mảnh 1/50.000; 1/200.000 2011
7543 Thăm dò sa khoáng Ilmenit ven biển Hà Tĩnh Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000; 1/2000; 1/1000 1994-1996
7544 Tính trữ lượng mỏ sa khoáng tổng hợp ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000; 1/2000 1995-1997
7545 Trữ lượng Ilmenit Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Ninh (Quảng Ninh) Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000 1960-1961
7546 Tính trữ lượng mỏ Cát Vân Hải, Quảng Ninh Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000; 1/2000; 1961
7547 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Cát Vân Hải, Cẩm Phả, Quảng Ninh Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000; 1/2000 1975-1976
7548 Thăm dò mỏ Cát thủy tinh vùng Nam Ô, Quảng Nam - Đà Nẵng Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000; 1/2000 1979-1981
7549 Thăm dò tỉ mỉ mỏ Cát Cầu Cầm, Đông Triều, Quảng Ninh Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/25000; 1/5000; 1/2000 1976-1981
7550 Thăm dò tỉ mỉ Cát trắng Thủy Triều, Cam Ranh, Phú Khánh Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/2000 1977-1981
7551 Kết quả kháo sát thăm dò Cát trắng Khương Đại, Núi Thành, Quảng Nam - Đà Nẵng Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/2000 1995
7552 Tìm kiếm đánh giá tiềm năng khoáng sản Cát bán đảo Hòm Gốm, Thăm dò tỷ mỷ cát vàng khu Đầm Môn, Khánh Hoà Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/25000; 1/2000; 1995
7553 Thăm dò Cát trắng Hương An - Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/10000 1994-1995
7554 Thăm dò mỏ Cát trắng Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/10000 1995-1996
7555 Thăm dò Cát trắng Cây Táo, xã Hồng Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/1000 1977
7556 Thăm dò mỏ Cát trắng Liễu Trinh, Quế sơn, Quảng Nam, 1998 Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/5000 1997-1998
7557 Kết quả thăm dò mỏ cát trắng khu vực Tân An, xã Tam Thăng, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Các dữ liệu điều tra cơ bản và Địa chất Khoáng sản liên quan đến giải ven biển .dgn; . wor; .mxd Mảnh 1/2000 2003-2004
7558 Báo cáo Điều tra Địa chất thuỷ văn, Địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Hải Tặc Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 1998
7559 Báo cáo Điều tra Địa chất Thuỷ văn, Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước đảo Hòn Rái -Kiên Giang Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 1999
7560 Báo cáo Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2001
7561 Báo cáo Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước đảo Phú Quốc Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2003
7562 Báo cáo Điều tra Địa chất Thuỷ văn -Địa chất Công trình và tìm kiếm nguồn nước quần đảo An Thới Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2004
7563 Báo cáo Điều tra Địa chất Thuỷ văn - Địa chất Công trình và đánh giá nguồn nước quần đảo Bà Lụa tỉnh Kiên Giang Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2006
7564 Nghiên cứu, áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý (điện, điện từ, địa chấn,…), địa chất, địa chất thủy văn đẻ xác định các tầng chứa nước nhạt đới ven bờ biển (đến độ sâu 3 mét nước); Thử nghiệm tại vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu. Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2009
7565 Đề án: “Kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo khu vực nam bộ Tài liệu địa chất thủy văn một số đảo .doc Trang 2011
7566 Thăm dò sa khoáng Ilmenit ven biển Hà Tĩnh Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1994-1996
7567 Tính trữ lượng mỏ sa khoáng tổng hợp ven biển Thuận An, Thừa Thiên Huế Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1995-1997
7568 Trữ lượng Ilmenit Bình Ngọc, Trà Cổ, Hải Ninh (Quảng Ninh) Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1960-1961
7569 Tính trữ lượng mỏ Cát Vân Hải, Quảng Ninh Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1961
7570 Kết quả thăm dò Cát Vân Hải Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1958-1960
7571 Tình hình địa chất mỏ Cát Vân Hải Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1960
7572 Tìm kiếm tỉ mỉ mỏ Cát Vân Hải, Cẩm Phả, Quảng Ninh Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1975-1976
7573 Thăm dò mỏ Cát thủy tinh vùng Nam Ô, Quảng Nam - Đà Nẵng Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1979-1981
7574 Thăm dò tỉ mỉ mỏ Cát Cầu Cầm, Đông Triều, Quảng Ninh Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1976-1981
7575 Thăm dò tỉ mỉ Cát trắng Thủy Triều, Cam Ranh, Phú Khánh Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1977-1981
7576 Kết quả kháo sát thăm dò Cát trắng Khương Đại, Núi Thành, Quảng Nam - Đà Nẵng Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1995
7577 Tìm kiếm đánh giá tiềm năng khoáng sản Cát bán đảo Hòm Gốm, Thăm dò tỷ mỷ cát vàng khu Đầm Môn, Khánh Hoà Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1995
7578 Thăm dò Cát trắng Hương An - Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1994-1995
7579 Thăm dò mỏ Cát trắng Thăng Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1995-1996
7580 Thăm dò Cát trắng Cây Táo, xã Hồng Liên, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1977
7581 Thăm dò mỏ Cát trắng Liễu Trinh, Quế sơn, Quảng Nam, 1998 Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 1997-1998
7582 Kết quả thăm dò mỏ cát trắng khu vực Tân An, xã Tam Thăng, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Các đề án điều tra địa chất khoáng sản ven biển .doc Trang 2003-2004