Tên dự án

DỰ ÁN NHÁNH ĐTB 11.4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo tại vùng biển DKI và Trường Sa

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41308

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-11.004

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (13)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
10609 Báo cáo khoa học chuyên đề Đánh giá các tác động ăn mòn của môi trường lên vật liệu và công trình trong khu vực Quyển
10610 Báo cáo khoa học chuyên đề Cơ sở khoa học và kết quả đánh giá lại một số công trình điển hình ở khu vực DKI và Trường Sa Quyển
10611 Báo cáo khoa học chuyên đề Kết quả lựa chọn vật liệu phù hợp cho các công trình trong khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10612 Báo cáo KH chuyên đề Kết quả nghiên cứu thí nghiêm mô hình vật lý "Tác động của môi trường lên các công trình ven đảo Trường Sa" Quyển
10613 Báo cáo khoa học chuyên đề Cơ sở khoa học để duy tu bảo dưỡng các công trình biển Vùng DKI và Trường Sa Quyển
10614 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất quy trình phù hợp để duy tu bảo dưỡng các công trình ở khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10615 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất tiêu chuẩn về tải trọng và tác động cho các công trình ở Trường Sa và DKI Quyển
10616 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất tiêu chuẩn thiết kế công trình bê tông phù hợp điều kiện khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10617 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất tiêu chuẩn thiết kế công trình thép để sử dụng thiết kế các công trình thép phù hợp điều kiện khu vực Trường Sa và DKI Quyển
10618 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất tiêu chuẩn thiết kế công trình cảng đảo ở Trường Sa Quyển
10619 Báo cáo khoa học chuyên đề Đề xuất tiêu chuẩn tiêu chuẩn thiết kế công trình kè bờ đảo khu vực Trường Sa Quyển
10620 Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng các công trình Quốc phòng tại vùng biển DKI và Trường Sa Quyển
10621 Tóm tắt Báo cáo khoa học tổng hợp dự án nhánh ĐTB11.4: Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế; xây dựng quy trình khảo sát, duy tu bảo dưỡng các công trình Quốc phòng tại vùng biển DKI và Trường Sa. Quyển