Tên dự án

Hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Bỉ về điều tra khảo sát ô nhiễm môi trường vùng bờ biển Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

41278

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-19.004

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (1)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11571 Báo cáo tổng kết .doc Trang 2011