Tên dự án

Điểu tra hiện trạng cửa sông Cả ( cửa hội) Nghệ An và kiến nghị các giải pháp bảo vệ khai thác hoàn thiện

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.010

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (11)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11549 Báo cáo kỹ thuật thành lập lưới khống chế tọa độ, độ cao giả tích I và đường truyền II cửa sông Nghệ An Năm 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11550 Tập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 (8 tờ) Sông Cả - Nghệ An .DWG tờ 1/5.000 2009
11551 Báo cáo khảo sát thủy hải văn cửa sông cả- Nghệ An- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11552 Báo cáo kết quả tính khái lược cạnh lưới giải tích I cửa sông cả- Nghệ an- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11553 Báo cáo khái lược cạnh đường chuyền cấp II bờ bắc cửa sông cả - Nghệ An- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11554 Báo cáo khái lược cạnh đường chuyền cấp II bờ Nam cửa sông cả - Nghệ An- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11555 Báo cáo tổng hợp kết quả ĐTCB cửa sông cả- Nghệ An- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11556 Sơ họa mốc lưới giải tích cấp I cửa sông cả- Nghệ An- 2009(Tỷ Lệ1/50000) Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11557 Báo cáo bình sai lưới đường chuyền cấp II cửa sông cả- Nghệ an- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11558 Báo cáo bình sai lưới thủy chuẩn hạng IV cửa sông cả- nghệ an-2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009
11559 Báo cáo tóm tắt kết quả ĐTCB cửa sông cả- nghệ An- 2009 Sông Cả - Nghệ An .doc Trang 2009