Tên dự án

Điều tra hiện trạng hệ thống sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị giải pháp bảo vệ, khai thác hoàn thiện

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

2009

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-12.006

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (19)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
11475 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án năm 2009 Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11476 Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện dự án năm 2009 Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11477 Báo cáo khảo sát địa hình Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11478 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa sông Cung Hầu Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11479 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa sông Ba Lai – Hàm Luông Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11480 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa sông Hàm Luông – Cổ Chiên Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11481 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa sông Cửa Đại – Ba Lai Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11482 Báo cáo kết quả chất lượng nước và phù sa lơ lửng Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11483 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Đại Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11484 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Tiểu Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11485 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Cung Hầu Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11486 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa Tiểu Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11487 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Hàm Luông Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11488 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Cổ Chiên Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11489 Báo cáo kết quả đo Thuỷ Văn Cửa Ba Lai Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11490 Tập bản vẽ mặt cắt ngang địa hình khổ A3(tỷ lệ đứng 1/200; tỷ lệ ngang 1/2500 Sông Tiền - Cửu Long .DWG Tờ tỷ lệ đứng 1/200; tỷ lệ ngang 1/2500 2009
11491 Tập bản vẽ tỷ lệ 1:5000 Khổ A0 Sông Tiền - Cửu Long .DWG Tờ 1/5000 2009
11492 Báo cáo khảo sát tập sơ đồ ghi chú điểm Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009
11493 Báo cáo kết quả đo hải văn cửa Tiểu- cửa Đại Sông Tiền - Cửu Long .doc Trang 2009